Održan donatorski koordinacioni sastanak za sektor reforme javne uprave
14 dec 2017

Održan donatorski koordinacioni sastanak za sektor reforme javne uprave

Uz podršku Programa jačanja javnih institucija koji provodi njemački GIZ Ured koordinatora za reformu javne uprave održao je 12. decembra 2017. u Sarajevu sastanak sa predstavnicima donatora koji ulažu sredstva u sektor reforme javne uprave (RJU) u BiH.

Na sastanku je, između ostalog, razgovarano o potrebama i procjenama za finansiranje novog strateškog okvira za nastavak reforme javne uprave te o jačanju postojećih i razvijanju novih instrumenata koordinacije. Učesnici sastanka razmatrali su i nacrt Koncepta donatorske koordinacije u sektoru RJU koji je načelno dobio podršku učesnika sastanka ali je i zaključeno da nacrt ovog dokumenta treba dodatno razraditi, a u skladu sa datim komentarima i preporukama.

Organizacijom ovih sastanaka Ured koordinatora za reformu javne uprave želi osigurati koordiniran pristup efikasnoj i efektivnoj implementaciji reforme, ali i pravovremenu razmjenu informacija između donatora i domaćih vlasti. Takođe, na ovaj način Ured koordinatora preduzima konkretne korake koji su u skladu sa preporukama Specijalne radne grupe za reformu javne uprave. Ove preporuke date su na prvom sastanku PAR Specijalne radne grupe održanom u Mostaru u februaru 2017. godine. Naglašavajući važnost donatorske koordinacije u ovom sektoru, Specijalna radna grupa za reformu javne uprave pozvala je na uspostavu efikasnog i funkcionalnog mehanizma koordinacije implementacije novog Strateškog okvira za reformu javne uprave između svih nivoa vlasti, koji uključuje i redovnu koordinaciju donatora pod vodstvom države.

U polju djelovanja I “Razvoj politika i koordinacija” Program jačanja javnih institucija u BiH pruža tehničku podršku uspostavi koordinacije donatora u sektoru RJU. Ovo predstavlja jedan od ključnih zahtjeva u provedbi sektorskog pristupa u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA II) Evropske unije, kao i jednu od preporuka Posebne radne grupe za RJU.

Izvor: Ured koordinatora za reformu javne uprave, www.parco.gov.ba

Share on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Facebook