PREDSTAVLJENI NALAZI ANALIZE O NAJPRIKLADNIJEM MODELU UPRAVLJANJA KVALITETOM U JAVNIM INSTITUCIJAMA

DSC_0168Predstavnici i predstavnice Agencije za statistiku BiH i Agencije za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje nisu bili u mogućnosti prisustvovati prezentaciji, ali su u pripremnim aktivnostima izrazili interes za učešće u pogledu uvođenja upravljanja kvalitetom.

Kao što je navela državna koordinatorica za reformu javne uprave Semiha Borovac upravljanje kvalitetom u javnoj upravi je definirano kao jedna od reformskih oblasti u Revidiranom akcionom planu 1 te je obaveza Ureda koordinatora za reformu javne uprave uvesti i implementirati adekvatne modele koji su se pokazali efikasnim u javnoj upravi te vršiti i promociju o bitnosti upravljanja kvalitetom u javnoj upravi. Rukovodilac Programa jačanja javnih institucija Reinhard Lüke je naglasio posebnost pristupa ovoj oblasti u Programu jer je potrebno obratiti pažnju kako na obaveze Ureda u uvođenju modela upravljanja kvalitetom u javnoj upravi, tako i na ostale partnerske institucije Programa i njihove posebnosti.

Upravljanje kvalitetom u javnim institucijama se temelji na istim postulatima kao i upravljanje kvalitetom u privatnom sektoru, gdje posebnu težinu nosi ljudski faktor i kontinuirana obuka osoblja u cilju stalnog unapređenja usluga u javnom sektoru i zadovoljstva korisnika. Postoje posebno razvijeni modeli za upravljanje kvalitetom u javnim institucijama poput CAF ili EFQM, ali i ISO standardi čija se metodologija svakako može prilagoditi javnoj upravi.

Analiza koja je rađena u okviru Programa se temelji na metodologiji istraživanja postojećih relevantnih dokumenata, intervjuima sa predstavnicama i predstavnicima partnerskih institucija Programa, a osnova je data u EUPAN matrici koja daje jasne smjernice za upravljanje kvalitetom u javnim institucijama.

Nalazi analize pokazuju visoki stepen opredijeljenosti vodećeg menadžmenta partnerskih institucija Programa u uvođenju upravljanja kvalitetom, šta predstavlja prvi i osnovni preduslov za uspješnost implementacije i održivosti u pogledu orijentiranosti prema kvalitetu, klijentima i uposlenicima institucija.

U skorijem periodu će biti održan prvi sastanak međuinstitucionalne radne grupe za upravljanje kvalitetom sa ciljem korištenja sinergija u ovoj oblasti, razmjenjivanja iskustava po pitanjima sistematskog mjerenja zadovoljstva korisnika, ali i konkretizacije prijedloga za aktivnu opredijeljenost prema uvođenju upravljanja kvalitetom u partnerskim institucijama Programa.

Više informacija o našem pristupu temi upravljanja kvalitetom pročitajte u dijelu Upravljanje kvalitetom. Da saznate više o spomenutim modelima posjetite službene stranice (na engleskom jeziku):