Direkcija za europske integracije

Direkcija za europske integracije (DEI) je stručno tijelo Vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Direkcija koordinira procesom europskih integracija na državnoj razini i između državnih institucija i entiteta. Direkcija izrađuje različite informacije, analize, izvješća i strateške dokumente potrebne za proces integracija. DEI usto ima značajnu ulogu u promidžbi i informiranju javnosti o tome što proces integracija predstavlja i obuhvaća.

Program jačanja javnih institucija podupire Direkciju u proširenju njezine ponude obuka, a naročito obuka koje su namijenjene državnim službenicima. Cilj je omogućiti državnim službenicima bolje nošenje sa zahtjevima procesa europskih integracija i s posljedicama koje proistječu za njihove pojedinačne institucije. U prvome će se koraku navedeno odnositi na ponudu novih e-learning tečajeva koji su dostupni svim institucijama na internetskoj stranici Direkcije. Suradnja će također dovesti do uspostave elektroničkoga sustava za upravljanje obukama koji će omogućiti Direkciji obradu prijava za obuku, komunikaciju sa sudionicima i sudionicama te izdavanje certifikata na brz i transparentan način.

Program i Direkcija trenutačno procjenjuju mogu li se poduprijeti i druge strukturne mjere kojima bi se povećala kvaliteta usluga koje pruža DEI te pospješila provedba standarda reforme javne uprave u Direkciji.

Posjetite službenu internetsku stranicu Direkcije za europske integracije