HEA

Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta osnovana je Okvirnim zakonom o visokom obrazovanju u BiH kao samostalna upravna organizacija.

Nezavisnost rada Agencije u dijelu nadležnosti koje se odnosi na vanjsko osiguranje kvaliteta postiže se zakonskim, transparentnim i javnim procedurama odabira domaćih i međunarodnih stručnjaka koji daju ocjenu i obavljaju reviziju kvaliteta i daju preporuke o akreditaciji viskoškolskih ustanova.

Javnost rada se ostvaruje u skladu sa Zakonom o slobodi pristupa informacijama u Bosni i Hercegovini i podnošenjem izvještaja o radu Parlamentarnoj skupštini BiH i Vijeću ministara BiH, a prije svega se odnosi na utvrđivanje jasnih, transparentnih i pristupačnih kriterija za akreditaciju visokoškolskih ustanova i donošenje normi kojima se određuju minimalni standardi u području visokog obrazovanja, kao davanje preporuka o kriterijima i standardima ministarstvu RepublikeSrpske, kantonalnim ministarstvima i Brčko Distriktu BiH za osnivanje i zatvaranje visokoškolskih ustanova, te za prestrukturiranje studijskih programa.

Agencija je odabrana za instituciju korisnicu Programa u septembru 2012. godine. Prve aktivnosti su bile usmjerene prema izradi organizacijske analize i strateškog plana Agencije, šta je predstavljalo osnovu za definisanje daljih aktivnosti u skladu sa potrebama Agencije.

Posjetite službenu internet stranicu Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvalitete.