Završen ciklus stručnih obuka za zaposlenice i zaposlenike APOSO-a

Tokom 2012. i 2013. godine Program jačanja javnih institucija u BiH pružio je podršku Agenciji za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje BiH za jačanje kapaciteta zaposlenih u Agenciji. Sprovedeno je ukupno 15 obuka na kojima je učestvovao 21 zaposlenik Agencije i to o sljedećim temama:

 • Efikasno komuniciranje i rukovođenje,
 • Vještine moderiranja,
 • Upravljanje projektima i programima
 • Sistemi upravljanja ljudskim resursima i njihove ključne funkcije
 • Poboljšanje vlastitog nastupa
 • Držanje uspješne prezentacije
 • Mogućnosti finansiranja iz EU fondova
 • Efikasno vođenje sastanaka
 • Vještine pregovaranja
 • Strateško i operativno planiranje i upravljanje uspjehom organizacije
 • Interna revizija i kontrola, procjena i upravljanje rizikom
 • Javne nabavke – proces i procedure
 • Upravljanje javnim rashodima – budžet i finansijsko planiranje
 • Izrada politika i procjena uticaja u kontekstu EU integracija
 • Politika proširenja EU i ocjena pretpristupnog procesa

Obuke su uz podršku odabrane konsultantske kuće sprovedene u manjim grupama, kako bi se omogućio proaktivan pristup i sa posebnim akcentom na specifičnosti, nadležnosti kao i strateško djelovanje Agencije. Direktorka Agencije za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje Maja Stojkić ocjenjuje da je nakon završenih obuka, opšti utisak zaposlenih a i rukovodstva Agencije da su obuke bile dobro koncipirane i da su ostvarile svoju svrhu jačanja kapaciteta Agencije:

„Kroz ciljane radionice sa manjim brojem polaznika obezbijedila se puna uključenost i aktivno učešće u obukama, a već sada prilikom izvršavanja svakodnevnih poslova koriste se stečena znanja. Vjerujem da će kroz naredni vremenski period stečene vještine i znanja uveliko da doprinesu lakšem izvršavanju poslova, ostvarenju strateškog plana i prepoznatljivosti Agencije kao stručne i profesionalne organizacije“, navela je Stojkić.