Predstavljena inicijativa Partnerstvo za otvorenu vlast

Partnerstvo za otvorenu vlast (Open Government Partnership), globalna inicijativa kojoj su se u skoro tri godine postojanja pridružile 63 države, predstavljena je u prvoj sedmici marta u Konjicu članovima Grupe za komunikacije i upravljanje znanjem u okviru projekta Jačanje javnih institucija (SPI). Suštinska ideja OGP inicijative je otvorenost podataka, odnosno javna dostupnost informacija u posjedu institucija, u skladu sa propisima i u formatu pogodnom za daljnju obradu i analizu. Da bi bili smatrani otvorenim, potrebno je da podaci na, primjerice web sajtovima institucija, zadovolje osam kriterija. Između ostalog, treba da su kompletni, pravovremeni, izvorni, nediskriminirajući i nezaštićeni licencama. OGP inicijativu i koncept otvorenosti podataka prezentovali su predstavnici Transparency International BiH, UG Zašto ne i Mediacentar, navodeći da je krajnji cilj izgradnja povjerenja građana u institucije vlasti. S tim u vezi razgovarano je o načinima saradnje institucija u Grupi za komunikacije i upravljanje znanjem i organizacija civilnog društva koje provode OGP aktivnosti.

Grupa je, takođe, principe OGP inicijative uvrstila u trogodišni plan aktivnosti u okviru SPI projekta kojeg provodi Njemačka organizacija za međunarodnu saradnju (GIZ). Grupu za komunikacije i upravljanje znanjem čine predstavnici Agencije za javne nabavke, Agencije za statistiku, Agencije za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje, Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta, Agencije za državnu službu BiH, Centralne banke, Direkcije za evropske integracije, Ureda koordinatora za reformu javne uprave i Ureda za razmatranje žalbi BiH.

Tekst preuzet sa stranice Direkcije za evropske integracije.