Upravljanje kvalitetom u javnoj upravi u BiH u skladu s preporukama i smjernicama Evropskog instituta za javnu upravu

Revidirani akcioni plan 1 je u dijelu Upravljanje ljudskim potencijalima definisao obavezu i zadatak Ureda koordinatora za reformu javne uprave za oblast cjelovitog upravljanja kvaliteta “koja je povezana sa svim oblastima reforme javne uprave i mogla bi se staviti i u neku drugu reformsku oblast ili čak uspostaviti posebna oblast. Upravljanje cjelovitim kvalitetom (Total Quality Management –TQM) predstavlja moderan pristup praćenju i unapređenju uspješnosti organizacija. Riječ je o modelima koji su bili razvijeni u privatnom sektoru, a upotrebljivi su i u organizacijama javnog sektora. Ti modeli zasnivaju se na nizu mjerila i indikatora pomoću kojih se ocjenjuje uspješnost organizacije. Takva mjerila su, naprimjer, zadovoljstvo zaposlenih, korisnika i partnera organizacije, savlađivanje procesa, ključni rezultati poslovanja itd. U velikoj mjeri u javnoj upravi koriste se modeli, odnosno sistemi, poznati u privatnom sektoru, naprimjer, ISO i EFQM. Posebno za potrebe javne uprave i šireg javnog sektora, uz pomoć Evropskog instituta za javnu upravu u okviru Evropske mreže javnih uprava (EUPAN), razvijen je model CAF (Common Assessment Framework ili Opći okvir za ocjenjivanje organizacija u javnom sektoru) i to na osnovu EFQM modela. CAF koristi veliki broj upravnih institucija u državama članicama EU. Za upotrebu sistema upravljanja cjelovitim kvalitetom potrebni su iskreni motivi rukovodstva organizacije, a upotrebom tih modela mogu se postići velike prednosti. Upotreba modela TQM u principu ne smije biti obavezna, nego se samo preporučuje i podstiče, tako da je zadatak Ureda (koji je tu postavljen kao odgovorna institucija) da promovira upotrebu TQM instrumenata, razvije potrebne obuke, nudi potrebne informacije i funkcionira kao centralna tačka ove inicijative.“ (http://parco.gov.ba/latn/?page=104)

Zadaci i ciljevi koji su postavljeni prema Uredu za 2013. i 2014. godinu su sljedeći:

Ciljevi:

10.1. Omogućiti upotrebu nekog od modela TQM (CAF, EFQM i drugi) onim institucijama koje to žele

10.2. Promocija modela

Aktivnosti:

10.1.1. Prijevod i prilagođavanje odabranog modela TQM-a

10.1.2. Razvoj obuke o općim pitanjima i sistemima TQM-a

10.1.3. Razvoj obuke za upotrebu odabranog modela TQM-a

10.1.4. Uspostavljanje centra za informiranje u oblasti TQM-a, baza podataka

10.2.1. Distribucija prevedenog modela TQM-a i osnovnih informacija institucijama

 

U vezi sa navedenim ciljevima i aktivnostima Ured je pokrenuo niz aktivnosti; Tako je u junu 2013. godine sprovedena usporedna analiza najprikladnijeg modela za upravljanjem kvalitetom u BiH, tokom koje su također identificirani glavni nosioci određenih aktivnosti, a početkom 2014. godine je uz angažman stručnjaka iz Evropskog instituta za javnu upravu započeo proces izrade sistematične Mape puta ka održivoj dinamici upravljanja kvalitetom u javnom sektoru Bosne i Hercegovine. Oba procesa podržava Program jačanja javnih institucija kojeg u BiH sprovodi njemački GIZ, gdje je nosilac programa Ured koordinatora za reformu javne uprave.

Stručnjaci iz Evropskog instituta za javnu upravu koji su dio CAF tima u Maastrichtu, Patrick Staes i Nick Thijs, kao i stručnjakinja za pitanja upravljanjem kvalitetom sa posebnim težištem na ISO standarde Myasere Hoxha su tokom druge posjete Uredu održali cjelodnevnu prezentaciju nadzornom timu za upravljanje ljudskim potencijalima. Radionica je održana 29. 4. 2014. te je pored članova nadzornog tima radionici prisustvovala koordinatorica za reformu javne uprave u BiH, Semiha Borovac zajedno sa nedavno oformljenom radnom grupom za upravljanje kvalitetom Ureda, koju čini ukupno osam članova iz svih reformskih oblasti. Predstavljena su načela CAF-a, ISO 9001 kao i prva razmišljanja vezano za konkretizaciju Mape puta.

„Upravljanje kvalitetom po principima CAF-a koji se preporučuje za javnu upravu predstavlja unaprijeđen sistem odgovornosti javne uprave, prije svega prema njenim korisnicima i građanima. Bolji rad uprave za građane je moto kojim se u budućnosti cijela uprava treba voditi, a putem uvođenja modela kvaliteta se postiže veći stepen odgovornosti i samo-odgovornosti, za šta je preduslov promjena svijesti o uslugama uprave i orijentacija prema korisnicima,“ navela je Borovac na kraju radionice.

Aleksandar Karišik, šef operativne jedinice Ureda je naglasio da je u ovom iznimno bitnom i dugoročnom procesu od ključne važnosti za održivost kvaliteta u javnoj upravi uključenje nadležnih institucija po pitanjima iz Mape puta, gdje su do sada kao ključni partneri identifikovane Agencija za državnu službu BiH i Institut za standardizaciju BiH.

Tokom radionice je također istaknuto da je Ured zajedno Programom jačanja javnih institucija pokrenuo prijevod smjernica CAF 2013, šta će nakon stručne revizije prijevoda biti institucijama javne uprave biti stavljeno na raspolaganje i korištenje.