Održan donatorski koordinacioni sastanak za sektor reforme javne uprave

Uz podršku Programa jačanja javnih institucija koji provodi njemački GIZ Ured koordinatora za reformu javne uprave održao je 12. decembra 2017. u Sarajevu sastanak sa predstavnicima donatora koji ulažu sredstva u sektor reforme javne uprave (RJU) u BiH.

Na sastanku je, između ostalog, razgovarano o potrebama i procjenama za finansiranje novog strateškog okvira za nastavak reforme javne uprave te o jačanju postojećih i razvijanju novih instrumenata koordinacije. Učesnici sastanka razmatrali su i nacrt Koncepta donatorske koordinacije u sektoru RJU koji je načelno dobio podršku učesnika sastanka ali je i zaključeno da nacrt ovog dokumenta treba dodatno razraditi, a u skladu sa datim komentarima i preporukama.

Organizacijom ovih sastanaka Ured koordinatora za reformu javne uprave želi osigurati koordiniran pristup efikasnoj i efektivnoj implementaciji reforme, ali i pravovremenu razmjenu informacija između donatora i domaćih vlasti. Takođe, na ovaj način Ured koordinatora preduzima konkretne korake koji su u skladu sa preporukama Specijalne radne grupe za reformu javne uprave. Ove preporuke date su na prvom sastanku PAR Specijalne radne grupe održanom u Mostaru u februaru 2017. godine. Naglašavajući važnost donatorske koordinacije u ovom sektoru, Specijalna radna grupa za reformu javne uprave pozvala je na uspostavu efikasnog i funkcionalnog mehanizma koordinacije implementacije novog Strateškog okvira za reformu javne uprave između svih nivoa vlasti, koji uključuje i redovnu koordinaciju donatora pod vodstvom države.

U polju djelovanja I “Razvoj politika i koordinacija” Program jačanja javnih institucija u BiH pruža tehničku podršku uspostavi koordinacije donatora u sektoru RJU. Ovo predstavlja jedan od ključnih zahtjeva u provedbi sektorskog pristupa u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA II) Evropske unije, kao i jednu od preporuka Posebne radne grupe za RJU.

Izvor: Ured koordinatora za reformu javne uprave, www.parco.gov.ba