Provedene javne konsultacije o Strategiji komunikacija o pristupanju BiH Evropskoj uniji

Direkcija za evropske integracije se 12. decembra u Doboju konsultovala s organizacijama civilnog društva o tekstu nove Strategije komuniciranja o pripstupanju BiH EU – od kandidatskog statusa do članstva. Riječ je o strateškom dokumentu koji nakon što BiH stekne status kandidatkinje za članstvo predviđa da nadležne institucije BiH komuniciraju o procesu porukama i kanalima prilagođenim ciljnim grupama, umjesto dosadašnje komunikacije opštim porukama svim ciljnim javnostima. Organizacije civilnog društva ponudile su konkretne sugestije za poboljšanje teksta Strategije i artikulisale poruke od interesa ovom segmentu društva. Osnovna poruka Strategije je da je integracija u EU šansa za unapređenje kvaliteta života u BiH, a njen željeni ishod disperzija alata, kanala i nosioca komunikacije o integraciji u EU. O nacrtu Strategije se Direkcija prethodno konsultovala sa institucijama BiH, a nakon što posredstvom portala eKonsultacije i najšira javnost dobije priliku za doprinos, ovaj će dokument biti upućen Vijeću ministara BiH na usvajanje. Tekst nacrta Strategije dostupan je ovdje.

Program jačanja javnih institucija u BiH podržao je Direkciju za evropske integracije u pripremi, provedbi i moderaciji konsultacija s institucijama vlasti s nivoa BiH 25. oktobra 2017. godine u Sarajevu te dodatnih javnih konsultacija s civilnim društvom 12. decembra 2017. godine u Doboju. Ova podrška se pruža u okviru tematske oblasti Komunikacije, civilno društvo i transparentnost s ciljem podizanja nivoa učešća javnosti prilikom izrade politika i strateških dokumenata te kako bi se osigurala transparentnost takvog procesa.

 

Izvor: Direkcija za evropske integracije, www.dei.gov.ba