Održan 11. sastanak međuinstitucionalne radne grupe za upravljanje kvalitetom

U srijedu, 28.3.2018, u Sarajevu je održan 11. sastanak međuinstitucionalne radne grupe za upravljanje kvalitetomu okviru Programa jačanja javnih institucija u BiH. Tokom sastanka su predstavljeni dosadašnji rezultati iz upravljanja kvalitetom u institucijama članicama radne grupe te je dalje rađeno na usaglašavanju sljedećih koraka vezanih za rezultate grupe. Naime, grupa do jeseni ove godine namjerava izraditi Smjernice za ispitivanje zadovoljstva uposlenika, Smjernice za implementaciju ISO 9001:20015, Smjernice za ispitivanje zadovoljstva korisnika (dorađeno izdanje) te dati osvrt na povezanost finansijskog upravljanja i kontrole i sistema upravljanja kvalitetom.

Namjera je da se svi dokumenti mogu dati na korištenje i upotrebu javnoj upravi BiH, bez obzira na upravni nivo. Dosad izrađene publikacije u ovoj tematskoj oblasti možete pronaći u rubrici Publikacije.