Održana konstituirajuća sjednica Savjetodavnog vijeća inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast (OGP) u BiH

U Doboju je 29. i 30. maja ove godine održana konstituirajuća sjednica Savjetodavnog vijeća inicijative “Partnerstvo za otvorenu vlast” kojoj su prisustvovale imenovane predstavnice i predstavnici vlasti svih upravnih nivoa i četiri organizacija civilnog društva.

Tokom konstituirajuće sjednice za predsjedavajućeg Savjetodavnog vijeća konsenzusom je izabran doc. dr. Dragan Ćuzulan, koordinator za reformu javne uprave u BiH a za zamjenicu predsjedavajućeg Savjetodavnog vijeća konsenzusom je izabrana Elvira Mujkić, projektna menadžerica Transparency International BiH.

Na sjednici je usvojen Poslovnik o radu ovog tijela kojim je precizirano, između ostalog, da mandat predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg Vijeća traje 2 godine sa mogućnošću reizbora te da članovi i članice ovog tijela imaju zadatak da koordiniraju za pripremu prijedloga Akcionog plana za provođenje inicijative “Partnerstvo za otvorenu vlast” s organima javne uprave, u skladu s ustavnim i zakonskim nadležnostima nivoa vlasti koji ih je imenovao. U skladu sa Poslovnikom rad Savjetodavnog vijeća je javan.

Drugog dana održana je i radionica o pripremama na izradi akcionog plana za OGP. Rad na akcionom planiranju podrazumijeva blisku saradnju između tijela javne uprave svih nivoa vlasti u BiH i organizacija civilnog društva, s ciljem kvalitetnijeg definiranja prioriteta i aktivnosti. Jačanje dijaloga i saradnje između vlasti i civilnog društva smatra se ključnim korakom u izradi i implementiranju okvirnog akcijskog plana za implementiranje inicijative. Učesnicima radionice obratio se i rukovodilac Programa jačanja javnih institucija Mathias Mühle, naglašavajući važnost principa Partnerstva za otvorenu vlast te navodeći primjer akcionog plana za OGP koji je proše godine usvojila njemačka Savezna vlada.

Za našu zemlju se predviđa izrada okvirnog akcijskog plana koji čine akcijski plan Vijeća ministara BiH, akcijski planovi entitetskih i Vlade Brčko distrikta BiH, kako bi se primijenile obaveze iz Inicijative.

Multilateralna inicijativa Partnerstvo za otvorenu vlast predstavlja globalni napor više uključenih članica s ciljem unapređenja rada vlada u svijetu. Partnerstvo za otvorenu vlast je u osnovi inicijativa čiji je cilj osigurati konkretan napredak na području transparentnosti i otvorenosti rada tijela javne uprave, uključivanja i osnaživanja građana i civilnog društva, borbe protiv korupcije, te korištenja novih tehnologija za poboljšanje kvaliteta usluga koje javna uprava pruža građanima.

Podršku u organizaciji konstituirajuće sjednice Savjetodavnog vijeća pružio je Program jačanja javnih institucija u BiH koji po nalogu Vlade SR Njemačke implementira njemački GIZ.

GIZ u ime Vlade SR Njemačke u okviru Programa jačanja javnih institucija u BiH od početka 2014. godine podržava u tematskoj oblasti “Komunikacije” partnerske institucije u primjeni principa otvorene vlasti. U martu 2014. godine organizirana je prva radionica o Partnerstvu za otvorenu vlast, kojoj su prisustvovali predstavnici devet institucija i pet organizacija civilnog društva. U 2015. godini GIZ je pružio stručnu podršku iniciranju i provođenju inicijative za proaktivnu transparentnost, koja je uključivala saradnju civilnog društva i vlasti. U decembru 2016. godine GIZ je u suradnji s Ministarstvom pravde BiH, Uredom koordinatora za reformu javne uprave i Transparency International proveo dvodnevnu obuku o otvorenoj vlasti za oko 40 državnih službenika iz institucija s nivoa BiH.

Izvor: Ured koordinatora za reformu javne uprave, www.parco.gov.ba