Usvojen prvi akcioni plan za otvorenu vlast u BiH

Na sjednici održanoj 4. aprila 2019. Vijeće ministara BiH je usvojilo prvi akcioni plan za provedbu inicijative “Partnerstvo za otvorenu vlast” (Open Government Partnership, OGP) u Bosni i Hercegovini.

Akcioni plan Vijeća ministara BiH za provođenje inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast za period 2019 – 2021. izradile su institucije u suradnji s organizacijama civilnog društva i stručnu podršku njemačkog GIZ-a.

Riječ je o prvom Akcionom planu, nakon što je Bosna i Hercegovina 2014. godine službeno pristupila multilateralnoj globalnoj inicijativi za transparentnost i otvorenost rada tijela javne vlasti  Partnerstvo za otvorenu vlast.

Akcioni plan usmjeren je na jačanje integriteta institucija, efikasnije upravljanje javnim resursima, poboljšanje javnih usluga primjenom otvorenih podataka, povećanje transparentnosti institucija, te poboljšanje saradnje i veće učešće civilnog društva u kreiranju javnih politika.

Mjere iz Akcionog plana odnose se na proaktivnu objavu informacija na web- stranicama institucija BiH i ispunjavanje standarda proaktivne transparentnosti, otvorene podatke u području statistike i javnih nabavki, izgradnju web-platforme za izradu planova integriteta institucija BiH, izradu budžeta za građane te uspostavljanje efikasnih mehanizama saradnje sa civilnim društvom.

Izvor: Ured koordinatora za reformu javne uprave, www.parco.gov.ba