08 jul 2013

HEA

Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta osnovana je Okvirnim zakonom o visokom obrazovanju u BiH kao samostalna upravna

Read More

08 jul 2013

APOSO

Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje (APOSO) je započela sa radom 2009. godine, savjetodavne je prirode time što relevantna

Read More

08 jul 2013

PARCO

Ured koordinira, usmjerava i nadzire reformu  javne uprave, kako bi njena unapređena organizaciona struktura uz primjenu  najboljih evropskih

Read More