HEA

Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta osnovana je Okvirnim zakonom o visokom obrazovanju u BiH kao samostalna upravna organizacija.

Nezavisnost rada Agencije u dijelu nadležnosti koje se odnosi na vanjsko osiguranje kvaliteta postiže se zakonskim, transparentnim i javnim procedurama odabira domaćih i međunarodnih stručnjaka koji daju ocjenu i obavljaju reviziju kvaliteta i daju preporuke o akreditaciji viskoškolskih ustanova.

Javnost rada se ostvaruje u skladu sa Zakonom o slobodi pristupa informacijama u Bosni i Hercegovini i podnošenjem izvještaja o radu Parlamentarnoj skupštini BiH i Vijeću ministara BiH, a prije svega se odnosi na utvrđivanje jasnih, transparentnih i pristupačnih kriterija za akreditaciju visokoškolskih ustanova i donošenje normi kojima se određuju minimalni standardi u području visokog obrazovanja, kao davanje preporuka o kriterijima i standardima ministarstvu RepublikeSrpske, kantonalnim ministarstvima i Brčko Distriktu BiH za osnivanje i zatvaranje visokoškolskih ustanova, te za prestrukturiranje studijskih programa.

Agencija je odabrana za instituciju korisnicu Programa u septembru 2012. godine. Prve aktivnosti su bile usmjerene prema izradi organizacijske analize i strateškog plana Agencije, šta je predstavljalo osnovu za definisanje daljih aktivnosti u skladu sa potrebama Agencije.

Posjetite službenu internet stranicu Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvalitete.

APOSO

Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje (APOSO) je započela sa radom 2009. godine, savjetodavne je prirode time što relevantna ministarstva savjetuje u skladu sa donesenim zaključcima i preporukama na osnovu provedenih evaluacija.

Na osnovu niza razgovora i održanih radionica s odgovornim licima iz Agencije za predškolsko, osnovno i srednje i obrazovanje u 2011. godini je izrađen operativni plan. Ovaj plan pored relevantno postavljenih pitanja sadrži prve prijedloge mjera podrške za jačanje Agencije za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje. Nadamo se konkretnim rezultatima već u 2013. godini, gdje bismo trebali imati vidljiva poboljšanja u radu same Agencije, ali i u njenoj internoj i vanjskoj komunikaciji sa bitnim akterima i općom javnosti. Tako je jedna od definisanih aktivnosti uvođenje sistema za monitoring i evaluaciju sa strateškim ciljem praćenja i evaluacije postignuća APOSO-a. Zajedno smo izradili prijedlog za model podataka za eksterno vrednovanje učeničkih postignuća, koji je trenutno u fazi pripreme testiranja na tri pilot-mjesta u BiH. Obuka uposlenica i uposlenika APOSO-a je jedan od najbitnijih elemenata naše saradnje te u tom smislu na jesen 2012. započinjemo sa serijom od 12 obuka iz oblasti javne uprave, vođenja programa i projekata, prezentacijskih vještina i odnosa sa javnostima kao i sa specifičnom obukom za posebne djelokruge rada.

Aktivnosti APOSO-a su usmjerene na osiguranje kvaliteta obrazovanja u BiH kroz uspostavljanje standarda učeničkih postignuća, evaluaciju postignutih rezultata i razvoj zajedničkog jezgra nastavnih planova i programa u predškolskom, osnovnom i srednjem obrazovanju. Naš zajednički cilj je da APOSO bude prepoznatljiva institucija u orijentiranosti prema klijentima te se nadamo da ćemo zajedno doprinijeti boljem kvalitetu obrazovanja u BiH. Posjetite službenu internetsku stranicu Agencije za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje u BiH.

Direkcija za europske integracije

Direkcija za europske integracije (DEI) je stručno tijelo Vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Direkcija koordinira procesom europskih integracija na državnoj razini i između državnih institucija i entiteta. Direkcija izrađuje različite informacije, analize, izvješća i strateške dokumente potrebne za proces integracija. DEI usto ima značajnu ulogu u promidžbi i informiranju javnosti o tome što proces integracija predstavlja i obuhvaća.

Program jačanja javnih institucija podupire Direkciju u proširenju njezine ponude obuka, a naročito obuka koje su namijenjene državnim službenicima. Cilj je omogućiti državnim službenicima bolje nošenje sa zahtjevima procesa europskih integracija i s posljedicama koje proistječu za njihove pojedinačne institucije. U prvome će se koraku navedeno odnositi na ponudu novih e-learning tečajeva koji su dostupni svim institucijama na internetskoj stranici Direkcije. Suradnja će također dovesti do uspostave elektroničkoga sustava za upravljanje obukama koji će omogućiti Direkciji obradu prijava za obuku, komunikaciju sa sudionicima i sudionicama te izdavanje certifikata na brz i transparentan način.

Program i Direkcija trenutačno procjenjuju mogu li se poduprijeti i druge strukturne mjere kojima bi se povećala kvaliteta usluga koje pruža DEI te pospješila provedba standarda reforme javne uprave u Direkciji.

Posjetite službenu internetsku stranicu Direkcije za europske integracije

Agencija za državnu službu BiH

Kao dio podrške reformi javne uprave BiH Program jačanja javnih institucija pomaže Agenciji za državnu službu u njenom proširenju ponude obuka u oblastima koje su od zajedničkog interesa za sve državne službenike. Teme novih ponuda obuka će biti odabrane na osnovu analize potreba za obukama koju je agencija izradila u 2012. i odredbi Revidiranog akcionog plana 1 Strategije reforme javne uprave. Dodatne obuke će biti rađene na e-learning platformi koja bi trebala postati operativna u 2013. Osim redovnih obuka koje nudi Agencija za državnu službu, e-learning platforma će takođe omogućiti drugim institucijama u kreiranju i upravljanju vlastitim e-learningsadržajem.
Saradnja između ADS i Programa također uključuje uspostavljanje elektronskog sistema za upravljanje obukom koji će Agenciji za državnu službu omogućiti obradu prijava za obuku, komunikaciju sa učesnicima i certifikaciju na brz i transparentan način. Sistem za upravljanje obukom će pomoći u obradi klasičnih seminara licem u lice i novih e-learning obuka.

Program jačanja javnih institucija i Agencija za državnu službu su trenutno u procesu procjene da li se mogu podržati i druge strukturalne mjere kako bi se povećala kvaliteta usluga koje pruža ADS i unprijedilo provođenje standarda reforme javne uprave unutar Agencije.

Posjetite službenu internet stranicu Agencije za državnu službu.

Agencija za javne nabavke i URŽ

Efektivni i transparentni procesi javnih nabavki su od ključne važnosti ne samo za svaki dalji proces evroatlantskih integracija BiH već i za legitimitet države BiH kao cjeline. Već neko vrijeme sistem javnih nabavki u Bosni i Hercegovini je u fokusu međunarodne zajednice zbog čega su kapaciteti Agencije za javne nabavke i Ureda za razmatranje žalbi postali značajni za dalji razvoj cjelokupnog sistema javnih nabavki u Bosni i Hercegovini.

Naš pristup zasnovan na potrebama klijenata i određenog nivoa fleksibilnosti stvara odličnu osnovu za saradnju i u potpunosti uključuje relevantne institucije u različitim oblicima tehničke pomoći koju mi pružamo. Kroz nekoliko IT projekata, aktivnosti obuka, poboljšanih internih i eksternih komunikacija i očekivanih strukturalnih promjena, efikasnost i transparentnost sistema javnih nabavki u Bosni i Hercegovini bit će značajno poboljšani.

Posjetite službenu internetsku stranicu Agencije za javne nabavke BiH i Ureda za razmatranje žalbi.

Agencija za statistiku

Vlasti zadužene za statistiku imaju generalno tendenciju da rade u ograničenim okvirima, održavajući auru suhog, a povremeno i dosadnog profesionalizma. U isto vrijeme, ove institucije su svakako od suštinskog značaja za pravilno funkcionisanje moderne zemlje jer one obezbjeđuju i održavaju ažurnim osnovne informacije bez kojih bi smisleno planiranje u politici i administraciji postalo skoro nemoguće. Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine (BHAS) ovdje nije izuzetak. Štaviše, ona funkcioniše u okruženju sa posebnim izazovima. U decentralizovanoj zemlji kao što je Bosna i Hercegovina koja primjenjuje sofisticirani sistem etničke zastupljenosti čak i na kantonalnom i opštinskom nivou, statistika nije samo osnovno već takođe i političko pitanje. Pored toga, perspektiva pristupanja Evropskoj uniji zahtijeva svakodnevne promjene i razvoj na svim nivoima.

Uspješan rad u ovakvom kontekstu zahtijeva više od profesionalizma – jednako je bitno održavanje dobre saradnje unutar cjelokupnog statističkog sistema uključujući entitetski nivo. Program jačanja javnih institucija podržava BHAS po obje ove linije. Raspon stručnih pitanja na kojima se radi uključuje, pored ostalih, različita polja od potrošačkih cijena, regionalnih računa i poslovne statistike. Istovremeno, na rad na ovim pitanjima se gleda kao na priliku za jačanje veza između institucija koje zajedno čine bosanskohercegovački statistički sistem. Ako se ova strategija pokaže uspješnom, ona u značajnoj mjeri može doprinijeti naporima Bosne i Hercegovine u njenom približavanju ka članstvu u EU.

Posjetite službenu internetsku stranicu Agencije za statistiku BiH.

Centralna banka BiH

Centralna banka Bosne i Hercegovine (CBBH) posjeduje dobar ugled i visoku razinu povjerenja, ne samo kod Bosanaca i Hercegovaca i poslovne zajednice već i na međunarodnoj razini. To je poprilično dostignuće za jednu instituciju koja ne postoji niti cijela dva desetljeća. U velikoj je mjeri za uspjeh zaslužna monetarna stabilnost koja je kroz uspješne operacije valutnog odbora (currency board) uspjela zemlji omogućiti vezivanje državne valute čvrsto i vjerodostojno za euro. Ovo također odražava visoku razinu profesionalizma koja je karakteristična za CBBH.

Svakako, još uvijek predstoje izazovi. S vremenom kada se Bosna i Hercegovina pridruži EU, CBBH želi biti spremna za Europski sustav središnjih banaka a puno se prilagodbi još mora napraviti. Program jačanja javnih institucija potpomaže CBBH u ovim naporima. Trenutno se suradnja usredotočuje na polja upravljanja imovinom i rizicima, upravljanja podacima i statistikama, upravljanja gotovinom i pitanja iz oblasti informatičke tehnologije. Na svim ovim poljima, suradnja teži k jačanju internih procesa i struktura u CBBH s ciljem stavljanja uključenih odjela u položaj s kojega mogu doprinijeti još većem uspjehu CBBH, a time i uspješnom približavanju cijele zemlje k Europskoj uniji.

Posjetite službenu internetsku stranicu Centralne banke BiH.

PARCO

Ured koordinira, usmjerava i nadzire reformu javne uprave, kako bi njena unapređena organizaciona struktura uz primjenu najboljih evropskih praksi bila sposobna da provede cjelokupan proces EU integracija BiH i da postane dio Evropskog administrativnog prostora.

Jačanje Ureda kroz razvoj kapaciteta za koordinaciju i monitoring reforme, unapređenje kapaciteta za strateško planiranje i upravljanje projektima neke su najvažnih potreba koje su identificirane i koje su u fokusu saradnje u okviru Programa jačanja javnih institucija u BiH. Bolja koordinacija reforme treba da uplodi boljim stepenom implementacije reformskih mjera što u konačnici predstavlja bolje, brže i moderne usluge javne uprave za građanstvo i poslovne subjekte. Program ulaže značajne napore u kreiranju sinergija među svojim partnerskim institucijama s ciljem implementacije standarda zacrtanih u Strategiji reforme javne uprave i njenim akcionim planovima.

Program, nadalje, podržava aktivnosti usmjerene ka boljem komuniciranju Ureda sa različitim javnostima, među kojima su i nevladine organizacije i mediji. Proaktivnom ulogom u komuniciranju Ured se želi pozicionirati u javnosti kao otvoren prema široj zajednici ali i kreirati veću podršku i razumijevanje za proces reforme.

Posjetite službenu internetsku stranicu Ureda koordinatora za reformu javne uprave.