O programu

 

Naziv projekta Jačanje javnih institucija
Nalogodavac Njemačko Savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ)
Zemlja Bosna i Hercegovina
Politički nosilac Ured koordinatora za reformu javne uprave (PARCO)
Trajanje 2010. – 2019.
Vrijednost projekta 9,7 miliona eura

 

Izazov

Kompleksna upravna struktura u Bosni i Hercegovini proizilazi iz Dejtonskog mirovnog sporazuma iz 1995. godine. Ova komplicirana struktura se sastoji iz velikog broja javnih institucija – više od 70 na državnom nivou – koje se bore za oskudne financijske resurse u strukturno slabim ekonomskim uslovima. Stoga je reforma javne uprave u Bosni i Hercegovini od odlučujuće važnosti za daljnji ekonomski i društveni razvoj zemlje te daljnji napredak u procesu EU integracija. S obzirom na heterogenost političkog sistema, provođenje strategije reforme javne uprave (RJU), koja je usvojena 2006. godine, odvijalo se veoma sporo i formalno je okončano 2014. godine. Institucije odgovorne za reformu javne uprave od tada rade na razvijanju nove strategije. Stoga je provođenje reforme javne uprave još u ranoj fazi i otežavaju ga visoko politizirani interesi i neefikasno pružanje usluga. Javne institucije ne primjenjuju adekvatno principe javne uprave u svrhu transparentnog, odgovornog, efikasnog i efektivnog pružanja javnih usluga.

Cilj

Cilj programa je stoga sljedeći: Odabrane javne institucije primjenjuju principe javne uprave u svrhu transparentnog, odgovornog, efikasnog i efektivnog pružanja javnih usluga.

Naš pristup

Program se provodi zajedno s Uredom koordinatora za reformu javne uprave (PARCO) i direktno sarađuje sa sljedećim institucijama: Agencija za državnu službu, Direkcija za evropske integracije, Ured za razmatranje žalbi i Agencija za javne nabavke.

Program djeluje u tri oblasti: 1) razvoj i koordinacija politika, 2) unapređenje odgovornosti i 3) poboljšanje kvaliteta pružanja javnih usluga. Kroz program se pružaju usluge u bilateralnom procesu i savjetodavne usluge, te tehnička ekspertiza u odabranim područjima reforme, s ciljem jačanja kapaciteta partnerskih institucija za koordinaciju i provođenje reformskih mjera.

Oblasti u kojima program djeluje su:

Kroz stalnu saradnju s odabranim javnim institucijama u međuinstitucionalnim tematskim radnim grupama i drugim platformama, program je u mogućnosti dalje razvijati uspješno pilotirane inicijative. To omogućuje partnerskim institucijama širenje uspjeha i proizvoda razvijenih za druge zainteresirane javne institucije, čime se osigurava njihova održivost i dalje korištenje.

Rezultati – šta je dosad postignuto

Rad u tematskoj oblasti „Planiranje i koordinacija RJU i EU integracija“ je bio usredotočen na institucije koje imaju ključnu ulogu u provođenju reforme javne uprave i procesa EU integracije: PARCO i Direkcija za evropske integracije. Poduzete mjere su ojačale kapacitete ovih institucija u nastojanjima koordinacije procesa RJU, što rezultira ispunjavanjem uslova EU integracija. Program je pružio podršku u procesu vertikalne i horizontalne koordinacije RJU i EU integracije s ciljem poboljšanja sveukupnog kvaliteta i efikasnosti procesa koordinacije. Alati koji su korišteni za povećanje kapaciteta i znanja partnerskih institucija uključuju: okrugle stolove, radionice, konferencije, treninge, publikacije itd. Kao rezultat mjera programa, Direkcija za evropske integracije i PARCO su poboljšali svoju efikasnost i funkcionalnost, posebno u smislu pružanja podrške drugim institucijama koje su uključene u proces reforme javne uprave i evropskih integracija.

U okviru tematske oblasti “Komunikacije i upravljanje znanjem” program je podržao partnerske institucije (PARCO, Direkcija za evropske integracije, Agencija za statistiku – BHAS, Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguravanje kvaliteta) prilikom izrade „Politike proaktivne transparentnosti u javnoj upravi“ u bliskoj saradnji s organizacijama civilnog društva (npr. Transparency International BiH, Centar za društvena istraživanja Analitika i Centar za istraživačko novinarstvo – CIN). Četiri partnerske institucije su također bile podržane u provođenju navedene politike i prema istraživanju provedenom 2016. godine, partnerske organizacije programa su ispunjavale oko 77% od 38 definiranih standarda proaktivne objave informacija te stoga predstavljaju četiri najbolje institucije po tom pitanju od ukupno 70 javnih tijela na državnom nivou BiH.

U tematskoj oblasti „Upravljanje ljudskim resursima“ program je partnerskim institucijama pružio podršku u poboljšanju procesa zapošljavanja u državnoj službi, s ciljem poboljšanja sadašnjih praksi i povećanja transparentnosti unutar procedura. Program je podržao Agenciju za državnu službu BiH (ADS) u procesu izrade prvog „Pravilnika o karakteru i sadržaju javnog konkursa, načinu sprovođenja intervjua i obrascima za sprovođenje intervjua.” Izrada pravilnika omogućila je institucijama primjenu pristupa zasnovanog na kompetencijama u procesima zapošljavanja u državnoj službi BiH.

U tematskoj oblasti „Javne nabavke i e-uprava“ program je podržao partnerske institucije u daljnjem razvoju kapaciteta i kvalifikacija državnih službenika odgovornih za procedure javne nabavke putem obuka, materijala za obuke, priručnika i studijskih posjeta. Program je pored toga pružao podršku razvoju web portala za javne nabavke (www.ejn.gov.ba). Ovaj portal, koji je lako pristupačan, transparentan i prilagođen korisnicima predstavlja sistem elektronske nabavke, koji je važan alat za poboljšanje efikasnosti, pristupačnosti i transparentnosti u javnoj nabavci. Što se tiče mehanizma revizije javnih nabavki u BiH, program je podržao Ured za razmatranje žalbi da postane efektivniji, efikasniji i transparentniji uvođenjem sistema upravljanja dokumentima i podržavanjem Ureda da svoje odluke učini dostupnim javnosti.

U okviru tematske oblasti „Upravljanje kvalitetom“ program je podržao nekoliko partnerskih institucija u uvođenju sistema upravljanja kvalitetom s ciljem poboljšanja efikasnosti i efektivnosti pružanja usluga, što rezultira pristupom koji je usmjeren prema građanima u pružanju usluga. Osim toga, program je podržao razvoj kapaciteta PARCO-a da postane resursni centar za CAF („Zajednički okvir za procjenu“), model upravljanja kvalitetom za javni sektor. Prilagođena podrška PARCO-u omogućila je trajno poticanje uvođenja CAF-a u javnu upravu širom zemlje. Program je podržao PARCO, Agenciju za državnu službu i Institut za standardizaciju BiH (BAS) u izradi Akcionog plana upravljanja kvalitetom 2016.-2018. i metodoloških smjernice za provođenje anketa o zadovoljstvu klijenata.