Vizija, misija i ciljevi

Vizija i misija
Vizija Programa je razvijena unutar tima i zajednički sa partnerima kao opća vodilja za dugoročnu orijentaciju sveukupnog smjera programa.

Vizija Programa

Zajedno sa našim partnerima Program jačanja javnih institucija u BiH teži ka djelotvornim i efikasnim javnim institucijama koje pružaju kvalitetnije usluge građanima/kompanijama u skladu s EU standardima i s principima i ciljevima Strategije reforme javne uprave. Na taj način program će zemlji omogućiti pristup EU.

Navodeći svrhu i primarne ciljeve Programa, misija logički slijedi iz vizije i pokazuje kako može biti postignuta pomoću konkretnijih mjera.

Misija Programa

Program jačanja javnih institucija u BiH pruža prilagođena rješenja putem brzog i fleksibilnog pristupa, slušajući partnere i odgovarajući njihovim zahtjevima. Podržavamo odabrane javne institucije u identificiranju međuinstitucionalnih sinergija, prepoznavanju i korištenju potencijala na bazi naših resursa programa i implementiranju reformskih mjera zasnovanih na djelotvornosti, efikasnosti, otvorenosti, transparentnosti i odgovornosti.

 

Ciljevi i rezultati
Sveukupni cilj programa i očekivani rezultati dozvoljavaju mjerenje i monitoring svih donesenih odluka tokom implementacije.

Sveukupni cilj

Odabrane državne institucije pružaju usluge unapređene kvaliteteu skladu sa zahtjevima širom zemlje.

Za prvu fazu Programa (do kraja 2013. godine) dogovoren je sljedeći fazni cilj.

Fazni cilj

Izabrane državne institucije primjenjuju mehanizme i alate kako bi unaprijedile svoje kapacitete i kvalitetu svojih usluga.