Područja intervencije

Jačanje ključnih procesa odabranih institucija stavlja naglasak na multidisciplinarna pitanja i time omogućuje iskorištavanje sinergija između različitih institucija. U tom smislu, četiri strateška područja intervencijepomažu da se shvati opća logika projekta i sistematska struktura komponenti različitih aktivnosti orijentiranih prema ciljevima programa. Ona mogu biti sažeta kako slijedi:

Prvo područje intervencije usmjereno je ka tome da se PARCO osposobi da strateški upravlja – tj. koordinira, nadzire i evaluira – reformu javne uprave. Cilj je razviti PARCO-ove kapacitete za provedbu konkretnih koncepata i vrijednosti. Prema tome, PARCO će biti osposobljenkreirati poticaje za uključene institucije da primijene predložene strategije i strukturne standarde kvalitete u javnoj upravi, pokrivajući pitanja kao što su orijentiranostka klijentima, transparentnost i upravljanje kvalitetom.

Održivo jačanje javnih institucija i poboljšanje njihovih kapaciteta zahtijevajusistematsku integraciju ponuda obuka u državnoj službi, što predstavlja drugo područje intervencije. Prema tome, PARCO – će u saradnji sa kompetentnim državnim institucijama kao što je Agencija za državnu službu (ADS) i Direkcija za evropske integracije (DEI) – razviti i koncipirati odgovarajuće treninge koje će naknadno državnim službenicima ponuditi relevantna partnerska ustanova za obučavanje.

Treće strateško područje intervencije usmjereno je ka strukturalnom jačanju partnerskih institucija omogućavajući im efikasnije i djelotvornije ispunjavanje njihovih uloga u oblasti javne uprave. Pojedinačno prilagođeni paketiusluga za institucije sadržavaju organizacijskosavjetovanje i potencijalno ciljana pitanja kao što je monitoring i evaluacija, ljudski potencijali ili upravljanje kvalitetom.

 

Četvrto područje intervencije, koje je usko vezano sa prethodnim i predstavlja svojevrstan sastavni dio, usmjereno je ka pospješenjukvalitete pružanja usluga odabranih institucija kroz primjenu razvijenih alatki i mehanizama. Ove usluge veće vrijednosti će imati pospješene razine djelotvornosti, trasnparentnosti, učinkovitosti, orijentiranosti ka klijentima, otvorenosti i odgovornosti, a time predstavljaju dodanu vrijednost i rasterećenje poddržavnih institucija na entitetskoj i distriktnoj razini.