Održana radionica o javno-privatnom partnerstvu

Radionica o analizi i poboljšanju Projekta javno-privatnog partnerstva (JPP) održana je 23. aprila ove godine u hotelu Bristol u Sarajevu.

Projekat javno-privatno partnerstvo pripremljen je u okviru nadzornog tima Javne finansije. Pored članova ovog nadzornog tima, radionica je organizirana i za predstavnike: Ministarstva finansija i trezora BiH, Ministarstva finansija RS, Federalnog ministarstvo finansija, Direkcije za finansije BD, Ministarstva vanjske trgovine, DEI, Komisije za koncesije BiH, FBiH, RSa i Komisije za JPP BD.

Na radionici je govorio ključni ekspert iz ove oblasti Falko Sellner. Sellner je predstavio rezultate analize tendera JPP projekta koji je poništen, a bazirane na anketi koju je Ured koordinatora za reformu javne uprave sproveo kao i na istraživanju međunarodnog tržišta za JPP.

Predstavljeni su i konkretni prijedlozi za poboljšanje novog JPP projekta.

Prezentaciju na temu transponiranja EU režima javnih nabavki relevantnih za JPP u BiH (kompetitivni dijalog, inovativno partnerstvo) je održala Eva Radeva, ključna ekspertica EU projekta Jačanje sistema upravljanja javnim nabavkama.

O iskustvima na pripremi projekata javno-privatnog partnerstva u Republici Srpskoj govorila je Radmila Mihić, pomoćnica ministra u Ministarstvu finansija RS.

Zaključci sa radionice:

  • Projekat javno-privatnog partnerstva ima punu podršku svih ključnih aktera
  • Potrebno izmijeniti projektni zadatak i tendersku dokumentaciju u smislu relaksiranja uslova za eksperte
  • U narednoj tenderskoj proceduri kao kriteriji za dodjelu ugovora treba uzeti ekonomski najpovoljniju ponudu
  • Potrebno je povećati ukupan budžet projekta
  • U cilju edukacije ključnih korisnika neophodno je organizovati dva studijska putovanja u zemlje s učinkovitim JPP režimom i uspješnom provedbom JPP
  • Najveću pažnju u projektu treba usmjeriti na aktivnosti koji se odnosi na obuku relevantnih institucija za JPP i spremnost poslovne zajednice za JPP i promocija JPP
  • Projekat Jačanje sistema javnih nabavki u BiH, koji se finansira iz IPA 2012, će biti na raspolaganju Ureda koordinatora da pomogne kod primjene principa ekonomski najpovoljnije ponude prilikom javne nabavke za projekat

Radionici su, između ostalih, prisustvovali predstavnici Ministarstva finansija RS, Komisije za koncesije BiH, Komisije za koncesije FBiH, Projekta USAID-Sida GOLD BiH, JP Elektroprivrede BiH i Ureda koordinatora Brčko distrikta BiH te Jasmina Popin, savjetnica u GIZ-u.

Radionica je organizirana uz podršku GIZ-a, a kroz implementaciju Programa jačanja javnih institucija.

Izvor: Ured koordinatora za reformu javne uprave