Uspješno realizirana obuka o društvenim medijima u javnoj upravi BiH

— U Sarajevu je u srijedu, 20. jula 2016, u okviru aktivnosti Programa jačanja javnih institucija BiH održana obuka državnih službenika o korištenju društvenih medija u komunikaciji organa javne uprave u BiH. Ciljevi obuke su bili kreirati zajedničko razumijevanje o potencijalima koje društveni mediji pružaju javnim institucijama, unaprijediti kapacitete službenika zaduženih za komunikacije te izraditi pojedinačne, institucionalne prijedloge za pokretanje ili unapređenje komunikacija putem društvenih medija.

Obuku je održala samostalna konsultantica Ines Bulajić, koja je predstavila učesnicima izazove i prilike koje društveni mediji predstavljaju za javni sektor, prezentirala dobre prakse u oblasti odnosa s javnostima te kreiranja sadržaja za društvene medije. Tokom obuke je održana i praktična vježba tokom koje su razmatrani pojedinačni primjeri iz prakse institucija. Prezentaciju o internetskim alatkama koje olakšavaju procese upravljanja društvenim medijima održala je tokom obuke ekspertica Melisa Tolja Mešić.

 

 

Savjetnik u GIZ-ovom Programu jačanja javnih institucija Elvis Mujanović je predstavio učesnicima razloge zbog kojih GIZ kroz Program podržava napore institucija za efektivnijim i efikasnijim strateškim korištenjem društvenih medija u komunikaciji, naglasivši da društveni mediji pružaju mogućnosti unapređenja dijaloga vlasti s građanima, unapređenje transparentnosti rada te mogućnosti za pojašnjavanje građanima odluka koje organi uprave donose čime se izgrađuje povjerenje građana u institucije vlasti. Kao primjer prethodno pružene podrške institucijama u ovoj oblasti Elvis Mujanović je predstavio komunikacije Direkcije za evropske integracije – gdje je Program tokom 2014. godine podržao izradu Strategije online komunikacije, izradu plana objave sadržaja putem društvenih medija, izradu sadržaja poput infografika i drugih grafika, oglašavanje putem društvenih medija, organizaciju nagradnog konkursa na temu BiH i EU integracije te organizaciju dana društvenih medija, prvog tweet-up događaja koji je organizirao jedan organ uprave u BiH.

Nadalje, Mujanović je predstavio i primjere dobre prakse iz SR Njemačke u korištenju društvenih medija u javnom sektoru kao i napore samog Programa u komunikaciji putem društvenih medija.

Učesnici obuke su bile predstavnice i predstavnici Ureda koordinatora za reformu javne uprave, Direkcije za evropske integracije, Agencije za statistiku BiH, Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta, Agencije za državnu službu BiH, Službe za informiranje Generalnog sekretarijata Vijeća ministara BiH i Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije.

Ova obuka predstavlja jednu od mjera u tematskoj oblasti Komunikacije i upravljanje znanjem koje imaju za cilj unapređenje kapaciteta za stratešku komunikaciju institucija vlasti a u skladu s ciljevima reforme javne uprave u BiH.

Pregled rezultata Programa u 2015: Proaktivna transparentnost u javnoj upravi u BiH

— Program jačanja javnih institucija u BiH kroz tematsku oblast Komunikacije i upravljanje znanjem podržava četiri institucije korisnice (Ured koordinatora za reformu javne uprave – PARCO, Agencija za statistiku BiH – BHAS, Direkcija za evropske integracije – DEI i Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta – HEA) u unapređenju strateških komunikacija što uključuje unapređenje transparentnosti rada institucija, poboljšanje saradnje s civilnim društvom, izgradnju komunikacijskih kapaciteta, uvođenje novih alatki i pristupa u praksi poput strateškog komuniciranja s građanima putem društvenih medija.

Mjere u ovoj oblasti su zasnovane na ciljevima i mjerama iz reformske oblasti Institucionalna komunikacija u okviru reforme javne uprave u BiH. U martu 2014. godine Program je podržao koordinaciju aktivnosti s akterima civilnog društva u procesu zagovaranja pristupa Bosne i Hercegovine Partnerstvu za otvorenu vlast (OGP). Tom prilikom su izrađeni konkretni prijedlozi za mjere koje Program može podržati a koje su usklađene s principima i obavezama Partnerstva. Jedna od tih mjera jeste i povećanje proaktivne transparentnosti u institucijama korisnicama.

U pripremama za provedbu ove mjere utvrđeno je da je u prvom koraku potrebno definirati šta je i zašto je bitna proaktivna transparentnost te definirati standarde proaktivne transparentnosti koji odgovaraju stvarnom stanju i potrebama. Posebno bitnim se pokazalo da je potrebno ovaj okvir utvrditi zajedničkim naporima s članovima organizacija civilnog društva te su u provedbu mjera aktivno uključene i predstavnice Transparency Internationala BiH, Centra za društvena istraživanja Analitika te Centra za istraživačko novinarstvo – CIN.

 

 

 

Program je podržao niz radionica (prva je održana 30. jula, druga 25. augusta i treća 4. septembra 2015.) tokom kojih su predstavnici četiri institucije korisnice, tri organizacije civilnog društva te predstavnici Službe za informisanje Vijeća ministara BiH, Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije te Institucije ombudsmana za ljudska prava BiH izradili dva ključna dokumenta:

  • Politiku proaktivne transparentnosti u javnoj upravi, policy dokument koji predstavlja argumentiranu, stručnu osnovu za pokretanje inicijative za unapređenje proaktivnog objavljivanja informacija te daje jasne smjernice i preporuke za djelovanje u ovoj oblasti. Dokument na bosanskom preuzmite ovdje, na hrvatskom ovdje, na srpskom ovdje te na engleskom ovdje.
  • Standarde proaktivne transparentnosti u javnoj upravi, dokument koji precizira standardne informacije za proaktivnu objavu, razvrstane po vrstama informacija i nivoima zrelosti a koji je zasnovan na najboljim praksama u ovoj oblasti te savremenim potrebama. Dokument na bosanskom preuzmite ovdje, na hrvatskom ovdje, na srpskom ovdje te na engleskom ovdje.

Oba dokumenta, kao i iskustva svih uključenih organizacija predstavljena su kroz javnu kampanju o proaktivnoj transparentosti koju je Program podržao. U kampanji pod nazivom Imate pravo da znate, koja je provedena od polovine augusta do polovine oktobra 2015. godine, izrađeni su dodatni sadržaji koji su javnosti predstavili inicijativu za proaktivnu transparentnost i to, između ostaloga:

Kruna kampanje je bila organizacija Konferencije o proaktivnoj transparentnosti u javnoj upravi na Međunarodni dan prava javnosti da zna (Međunarodni dan slobode pristupa informacijama) 28. septembra 2015. Konferenciju su otvorili koordinator reforme javne uprave u BiH dr. Dragan Ćuzulan, direktor HEA-e dr. Husein Nanić, v.d. direktora TI BiH Lejla Ibranović te rukovodilac Programa jačanja javnih institucija Reinhard Lüke. Konferencija je uspjela prikupiti oko 80 učesnika, većinom predstavnika organa javne uprave s nivoa BiH, te brojne predstavnike medija i nevladinih organizacija. U okviru konferencije održan je i okrugli sto na temu proaktivne transparentnosti a u saradnji s TI BiH organizirana je i panel diskusija o široj oblasti slobode pristupa informacijama i OGP-ja u BiH.

 

 

Konferencijom ova inicijativa nije završena već je tek započeta. Institucije korisnice su se tokom konferencije opredijelile za unapređenje vlastite proaktivne transparentnosti u narednih godinu dana a u skladu sa zajednički izrađenim i predstavljenim standardima. Već u narednim sedmicama institucije su pokazale da je ovo opredjeljenje zaživjelo te su, naprimjer, mediji već u sljedećem mjesecu prepoznali napredak koji po ovom pitanju ostvaruje PARCO.

Nadalje, inicijativa je predstavljena i članovima nadzornog tima za reformsku oblast Institucionalna komunikacija te je namjera Programa podržati da se izrađeni policy dokument i standardi diseminiraju i usvoje kroz strukture reforme javne uprave. Predstavnici institucija korisnica će promovirati proaktivnu transparentnost te ostvarene rezultate iz vlastite prakse a Program će omogućiti dalju razmjenu iskustava s predstavnicima javnih institucija i organizacija civilnog društva.

 

Komunikacija u javnoj upravi je učinkovita ako je proaktivna i strateška

Rukovodioci i službenici za komunikacije četiri institucije učesnice Programa jačanja javnih institucija u BiH pohađali su od 21. do 24. aprila 2015. obuku o strateškom komuniciranju. Jedna od poruka sa radionica je da komunikacija institucija uprave s javnostima može biti posmatrana kao fudbalska utakmica u kojoj tim javnosti igra bez prekida, odnosno, kreira situaciju u kojoj se isto traži i od tima uprave. Stalnu komunikaciju, imanentnu demokratskim državama, u današnjem visoko informatizovanom društvu olakšavaju društvene mreže, prijenosni uređaji i aplikacije, pa nema razloga da ova sredstva komunikacije koja, uz niz prednosti, štede uvijek ograničene budžetske resurse ne koriste i institucije uprave. Javnost, a naročito mediji kao posrednici u komunikaciji, nalaze način da dođu do informacija od javnog značaja, zbog čega se proaktivna komunikacija institucija uprave podrazumijeva. Od institucija zavisi hoće li te informacije biti autentične i pravovremene te kao takve ojačati povjerenje javnosti u njihov rad, što nameće zaključak da učinkovita komunikacija javnih institucija, osim proaktivna, treba biti i strateška. Radionice su dale i kratki pregled najvećih komunikacijskih izazova s kojima se institucije sreću, a koje su zajedničke upravama širom svijeta. Među njima su pozicioniranje komunikacija unutar organizacije, ograničeni ljudski i finansijski resursi i otpor ka korištenju novih kanala komunikacija u praksi. Učesnici radionica su imali priliku i da na praktičnom primjeru kreiraju jednu medijsku kampanju prilagođenu uslovima i okruženju u kojima se svakodnevno nalaze institucije u BiH.

Iskustvo i preporuke za unapređenje strateškog komuniciranja učesnicima radionica prenijela je Marguerite Sullivan, jedna od vodećih svjetskih stručnjakinja u oblasti komunikacija s dugogodišnjim radnim iskustvom u američkoj administraciji.

U okviru Programa jačanja javnih institucija kojeg implementira njemački GIZ u tematskoj oblasti Komunikacije i upravljanje znanjem institucije korisnice su Agencija za statistiku, Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta, Direkcija za evropske integracije i Ured koordinatora za reformu javne uprave u BiH.

Izvor: Direkcija za evropske integracije

 

Predstavljena inicijativa Partnerstvo za otvorenu vlast

Partnerstvo za otvorenu vlast (Open Government Partnership), globalna inicijativa kojoj su se u skoro tri godine postojanja pridružile 63 države, predstavljena je u prvoj sedmici marta u Konjicu članovima Grupe za komunikacije i upravljanje znanjem u okviru projekta Jačanje javnih institucija (SPI). Suštinska ideja OGP inicijative je otvorenost podataka, odnosno javna dostupnost informacija u posjedu institucija, u skladu sa propisima i u formatu pogodnom za daljnju obradu i analizu. Da bi bili smatrani otvorenim, potrebno je da podaci na, primjerice web sajtovima institucija, zadovolje osam kriterija. Između ostalog, treba da su kompletni, pravovremeni, izvorni, nediskriminirajući i nezaštićeni licencama. OGP inicijativu i koncept otvorenosti podataka prezentovali su predstavnici Transparency International BiH, UG Zašto ne i Mediacentar, navodeći da je krajnji cilj izgradnja povjerenja građana u institucije vlasti. S tim u vezi razgovarano je o načinima saradnje institucija u Grupi za komunikacije i upravljanje znanjem i organizacija civilnog društva koje provode OGP aktivnosti.

Grupa je, takođe, principe OGP inicijative uvrstila u trogodišni plan aktivnosti u okviru SPI projekta kojeg provodi Njemačka organizacija za međunarodnu saradnju (GIZ). Grupu za komunikacije i upravljanje znanjem čine predstavnici Agencije za javne nabavke, Agencije za statistiku, Agencije za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje, Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta, Agencije za državnu službu BiH, Centralne banke, Direkcije za evropske integracije, Ureda koordinatora za reformu javne uprave i Ureda za razmatranje žalbi BiH.

Tekst preuzet sa stranice Direkcije za evropske integracije.

Šesti sastanak Međuinstitucionalne grupe za komunikacije i upravljanje znanjem: definirani sljedeći koraci

Šesti sastanak Međuinstitucionalne grupe za komunikacije i upravljanje znanjem Programa jačanja javnih institucija u BiH održan je u utorak, 3. decembra 2013. u Doboju. Članovi ove grupe, koji su ujedno i predstavnici institucija korisnica Programa, imali su priliku da se osvrnu na provedene aktivnosti unutar pojedinačnih institucija, razmijene iskustva i zajednički planiraju polja buduće saradnje.

Jedna od tačaka dnevnog reda odnosila se na utvrđivanje prioriteta iz Revidiranog akcionog plana 1 Strategije reforme javne uprave u BiH iz reformske oblasti Institucionalna komunikacija. U skladu sa potrebama i prioritetima svake pojedinačne institucije, dogovoreni su naredni koraci i aktivnosti koje će biti od zajedničkog značaja za sve institucije korisnice Programa.

Izrada nacrta plana aktivnosti za rad grupe u 2014.godini bila je tačka dnevnog reda kojom je sastanak zaključen, nakon čega su definirani konkretni koraci i aktivnosti, kao i rokovi ispunjenja istih. Sastanku su prisustvovali predstavnici Ureda koordinatora za reformu javne uprave, Direkcije za evropske integracije, Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranja kvaliteta BiH i Agencije za statistiku BiH.

Foto: arhiva

U TESLIĆU ODRŽANA RADIONICA O KOMUNIKACIJSKOM PLANIRANJU

Službenici koji se bave odnosima s javnošću i komunikacijama iz osam institucija BiH pohađali su 4. i 5. jula 2013. radionicu o komunikacijskom planiranju u Tesliću. Tom prilikom stekli su i unaprijedili teorijska znanja o integrisanom strateškom komuniciranju, o tome šta je sve potrebno uvrstiti u strategije i planove komunikacija, te koje je vrste kampanje preporučljivo koristiti ovisno o željenom ishodu. Radionica je takođe pružila znanja o tome kako se mjeri učinak komunikacijskih aktivnosti, odnosno povrat uloženih resursa u odnosu na postignute rezultate.

U praktičnom dijelu radionice službenici su izradili komunikacijski plan na studiji slučaja, od definisanja ciljeva komunikacije, preko segmentiranja javnosti i formulisanja ključnih poruka, do odabira komunikacijskih alata i izrade vremenskog plana. Posebna pažnja bila je usmjerena na to kako ostvariti komunikacijske planove u ograničenim budžetskim okvirima, kao i tipični PR u javnoj upravi, bez korištenja oglašivačkih alata i komunikacijskih potencijala kakvim raspolažu korporativna preduzeća.

Radionicu je u okviru Programa jačanja javnih institucija uz ekspertsku podršku omogućio GIZ, a prisustvovali su predstavnici Direkcije za evropske integracije, Agencije za statistiku, Agencije za državnu službu, Agencije za javne nabavke, Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta, Agencije za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje i Ureda koordinatora za reformu javne uprave u BiH.

Izvor: DEI.GOV.BA

TREĆI SASTANAK MEĐUINSTITUCIONALNE GRUPE ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU

Treći sastanak međuinstitucionalne grupe za odnose s javnošću/informisanje održan je 23. 5. 2013. na Vlašiću.

Članice i članovi grupe, predstavnici i predstavnice institucija korisnica Programa jačanja javnih institucija u BiH, imali su priliku razmijeniti iskustvo i dobru praksu, što za cilj ima efikasno planiranje zajedničkih budućih aktivnosti.

Predstavnica Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvalitete Slavica Škoro prezentirala je tako preduzete korake uspješno prethodno provedene javne kampanje ove agencije, što je prisutnima dalo ideje i sugestije za planiranje sličnih događaja institucija iz kojih dolaze.

Jedna od budućih zajedničkih aktivnosti ove grupe je i radionica o komunikacijskom planiranju, pa je izrada koncepta takve radionice bila jedna od tema ovog sastanka. Definisani su ciljevi, očekivani rezultati, kvalifikacije predavača koji bi bili angažovani na radionici i okviran datum i mjesto održavanja iste.

Sastanku su prisustvovali predstavnici GIZ-a i Ureda koordinatora te predstavnici Agencije za statistiku BiH, Agencije za javne nabavke BiH, Direkcije za evropske integracije (DEI), Agencije za državnu službu BiH i Agencije za visoko obrazovanje i osiguranje kvalitete.

Izvor: PARCO.GOV.BA