Uspješno realizirana obuka o društvenim medijima u javnoj upravi BiH

— U Sarajevu je u srijedu, 20. jula 2016, u okviru aktivnosti Programa jačanja javnih institucija BiH održana obuka državnih službenika o korištenju društvenih medija u komunikaciji organa javne uprave u BiH. Ciljevi obuke su bili kreirati zajedničko razumijevanje o potencijalima koje društveni mediji pružaju javnim institucijama, unaprijediti kapacitete službenika zaduženih za komunikacije te izraditi pojedinačne, institucionalne prijedloge za pokretanje ili unapređenje komunikacija putem društvenih medija.

Obuku je održala samostalna konsultantica Ines Bulajić, koja je predstavila učesnicima izazove i prilike koje društveni mediji predstavljaju za javni sektor, prezentirala dobre prakse u oblasti odnosa s javnostima te kreiranja sadržaja za društvene medije. Tokom obuke je održana i praktična vježba tokom koje su razmatrani pojedinačni primjeri iz prakse institucija. Prezentaciju o internetskim alatkama koje olakšavaju procese upravljanja društvenim medijima održala je tokom obuke ekspertica Melisa Tolja Mešić.

 

 

Savjetnik u GIZ-ovom Programu jačanja javnih institucija Elvis Mujanović je predstavio učesnicima razloge zbog kojih GIZ kroz Program podržava napore institucija za efektivnijim i efikasnijim strateškim korištenjem društvenih medija u komunikaciji, naglasivši da društveni mediji pružaju mogućnosti unapređenja dijaloga vlasti s građanima, unapređenje transparentnosti rada te mogućnosti za pojašnjavanje građanima odluka koje organi uprave donose čime se izgrađuje povjerenje građana u institucije vlasti. Kao primjer prethodno pružene podrške institucijama u ovoj oblasti Elvis Mujanović je predstavio komunikacije Direkcije za evropske integracije – gdje je Program tokom 2014. godine podržao izradu Strategije online komunikacije, izradu plana objave sadržaja putem društvenih medija, izradu sadržaja poput infografika i drugih grafika, oglašavanje putem društvenih medija, organizaciju nagradnog konkursa na temu BiH i EU integracije te organizaciju dana društvenih medija, prvog tweet-up događaja koji je organizirao jedan organ uprave u BiH.

Nadalje, Mujanović je predstavio i primjere dobre prakse iz SR Njemačke u korištenju društvenih medija u javnom sektoru kao i napore samog Programa u komunikaciji putem društvenih medija.

Učesnici obuke su bile predstavnice i predstavnici Ureda koordinatora za reformu javne uprave, Direkcije za evropske integracije, Agencije za statistiku BiH, Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta, Agencije za državnu službu BiH, Službe za informiranje Generalnog sekretarijata Vijeća ministara BiH i Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije.

Ova obuka predstavlja jednu od mjera u tematskoj oblasti Komunikacije i upravljanje znanjem koje imaju za cilj unapređenje kapaciteta za stratešku komunikaciju institucija vlasti a u skladu s ciljevima reforme javne uprave u BiH.

Komunikacija u javnoj upravi je učinkovita ako je proaktivna i strateška

Rukovodioci i službenici za komunikacije četiri institucije učesnice Programa jačanja javnih institucija u BiH pohađali su od 21. do 24. aprila 2015. obuku o strateškom komuniciranju. Jedna od poruka sa radionica je da komunikacija institucija uprave s javnostima može biti posmatrana kao fudbalska utakmica u kojoj tim javnosti igra bez prekida, odnosno, kreira situaciju u kojoj se isto traži i od tima uprave. Stalnu komunikaciju, imanentnu demokratskim državama, u današnjem visoko informatizovanom društvu olakšavaju društvene mreže, prijenosni uređaji i aplikacije, pa nema razloga da ova sredstva komunikacije koja, uz niz prednosti, štede uvijek ograničene budžetske resurse ne koriste i institucije uprave. Javnost, a naročito mediji kao posrednici u komunikaciji, nalaze način da dođu do informacija od javnog značaja, zbog čega se proaktivna komunikacija institucija uprave podrazumijeva. Od institucija zavisi hoće li te informacije biti autentične i pravovremene te kao takve ojačati povjerenje javnosti u njihov rad, što nameće zaključak da učinkovita komunikacija javnih institucija, osim proaktivna, treba biti i strateška. Radionice su dale i kratki pregled najvećih komunikacijskih izazova s kojima se institucije sreću, a koje su zajedničke upravama širom svijeta. Među njima su pozicioniranje komunikacija unutar organizacije, ograničeni ljudski i finansijski resursi i otpor ka korištenju novih kanala komunikacija u praksi. Učesnici radionica su imali priliku i da na praktičnom primjeru kreiraju jednu medijsku kampanju prilagođenu uslovima i okruženju u kojima se svakodnevno nalaze institucije u BiH.

Iskustvo i preporuke za unapređenje strateškog komuniciranja učesnicima radionica prenijela je Marguerite Sullivan, jedna od vodećih svjetskih stručnjakinja u oblasti komunikacija s dugogodišnjim radnim iskustvom u američkoj administraciji.

U okviru Programa jačanja javnih institucija kojeg implementira njemački GIZ u tematskoj oblasti Komunikacije i upravljanje znanjem institucije korisnice su Agencija za statistiku, Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta, Direkcija za evropske integracije i Ured koordinatora za reformu javne uprave u BiH.

Izvor: Direkcija za evropske integracije

 

Održan prvi dan društvenih medija Direkcije za evropske integracije

Jučer, 29. septembra 2014, u Sarajevu je održan Dan društvenih medija, okupljanje aktivnih korisnika i korisnica društvenih medija u BiH, predstavnika medija te zaposlenika i zaposlenica Direkcije za evropske integracije BiH u opuštenoj i razgovoru prilagođenoj atmosferi. Okupljenima se obratila direktorica Direkcije gospođa Nevenka Savić koja je, između ostalog, navela da je nedavno provedeni javni videokonkurs upravo koristio društvene medije s temom koja je pozivala na razmišljanje – Šta BiH može donijeti u EU. “Veoma često govorimo samo o tome šta Evropska unija unosi u BiH, pa smo htjeli saznati šta bi zapravo mi donijeli pristupom ovoj uniji.” Tri videouratka su nagrađena vrijednim nagradama koje su danas uručene u sklopu ovog događaja.

Važnost društvenih medija u komunikacijama javne uprave potcrtala je u svom obraćanju i Jesenka Hadžajlija, šefica Grupe za promociju DEI.

Online zajednica se u razgovor mogla uključiti koristeći službeni hashtag #DEIsmDay.

Nagradni videokonkurs i Dan društvenih medija su samo dio saradnje s Direkcijom u okviru Programa jačanja javnih institucija i to iz tematske oblasti Komunikacije i upravljanje znanjem. Cilj ovih aktivnosti jeste kvalitetnija, dvosmjerna i moderna komunikacija o procesima evropskih integracija koji se tiču svih građanki i građana BiH.

Direkciju za evropske integracije možete pratiti na sljedećim društvenim medijima:

Izrađen priručnik o komunikacijskom planiranju u javnoj upravi

Priručnik je izrađen u okviru rada Grupe za komunikacije i upravljanje znanjem a sastoji se iz nekoliko dijelova, poput analize slučaja, svojvrsne checkliste za komunikacijske praktičare u javnoj upravi te teoretske osnove za izradu kvalitetnih planova za strateško komuniciranje.

Priručnik je nastajao kroz zajednički rad u okviru pojedinačnih aktivnosti te razmjenu znanja članova grupe koji su predstavnici devet javnih institucija u BiH. Ured koordinatora za reformu javne uprave u BiH u okviru reformske oblasti Institucionalna komunikacija će ovaj priručnik staviti na raspolaganje svim zainteresiranim državnim službenicima koji obavljaju komunikacijske poslove u tijelima uprave.

Priručnik možete pregledati ovdje.

Predstavljena inicijativa Partnerstvo za otvorenu vlast

Partnerstvo za otvorenu vlast (Open Government Partnership), globalna inicijativa kojoj su se u skoro tri godine postojanja pridružile 63 države, predstavljena je u prvoj sedmici marta u Konjicu članovima Grupe za komunikacije i upravljanje znanjem u okviru projekta Jačanje javnih institucija (SPI). Suštinska ideja OGP inicijative je otvorenost podataka, odnosno javna dostupnost informacija u posjedu institucija, u skladu sa propisima i u formatu pogodnom za daljnju obradu i analizu. Da bi bili smatrani otvorenim, potrebno je da podaci na, primjerice web sajtovima institucija, zadovolje osam kriterija. Između ostalog, treba da su kompletni, pravovremeni, izvorni, nediskriminirajući i nezaštićeni licencama. OGP inicijativu i koncept otvorenosti podataka prezentovali su predstavnici Transparency International BiH, UG Zašto ne i Mediacentar, navodeći da je krajnji cilj izgradnja povjerenja građana u institucije vlasti. S tim u vezi razgovarano je o načinima saradnje institucija u Grupi za komunikacije i upravljanje znanjem i organizacija civilnog društva koje provode OGP aktivnosti.

Grupa je, takođe, principe OGP inicijative uvrstila u trogodišni plan aktivnosti u okviru SPI projekta kojeg provodi Njemačka organizacija za međunarodnu saradnju (GIZ). Grupu za komunikacije i upravljanje znanjem čine predstavnici Agencije za javne nabavke, Agencije za statistiku, Agencije za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje, Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta, Agencije za državnu službu BiH, Centralne banke, Direkcije za evropske integracije, Ureda koordinatora za reformu javne uprave i Ureda za razmatranje žalbi BiH.

Tekst preuzet sa stranice Direkcije za evropske integracije.

Šesti sastanak Međuinstitucionalne grupe za komunikacije i upravljanje znanjem: definirani sljedeći koraci

Šesti sastanak Međuinstitucionalne grupe za komunikacije i upravljanje znanjem Programa jačanja javnih institucija u BiH održan je u utorak, 3. decembra 2013. u Doboju. Članovi ove grupe, koji su ujedno i predstavnici institucija korisnica Programa, imali su priliku da se osvrnu na provedene aktivnosti unutar pojedinačnih institucija, razmijene iskustva i zajednički planiraju polja buduće saradnje.

Jedna od tačaka dnevnog reda odnosila se na utvrđivanje prioriteta iz Revidiranog akcionog plana 1 Strategije reforme javne uprave u BiH iz reformske oblasti Institucionalna komunikacija. U skladu sa potrebama i prioritetima svake pojedinačne institucije, dogovoreni su naredni koraci i aktivnosti koje će biti od zajedničkog značaja za sve institucije korisnice Programa.

Izrada nacrta plana aktivnosti za rad grupe u 2014.godini bila je tačka dnevnog reda kojom je sastanak zaključen, nakon čega su definirani konkretni koraci i aktivnosti, kao i rokovi ispunjenja istih. Sastanku su prisustvovali predstavnici Ureda koordinatora za reformu javne uprave, Direkcije za evropske integracije, Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranja kvaliteta BiH i Agencije za statistiku BiH.

Foto: arhiva

ČLANOVI GRUPE ZA KOMUNIKACIJE POSJETILI VLADU VELIKE BRITANIJE

Članice i članovi grupe za komunikacije koji dolaze iz sedam državnih institucija su učestvovali u studijskoj posjeti Velikoj Britaniji od 22. do 27. septembra. Domaćin posjete je bio Ured kabineta Velike Britanije a cilj posjete je bilo upoznavanje s načinima, procedurama i standardima komuniciranja javnih institucija u ovoj zemlji. Pored Ureda kabineta učesnici su posjetili i Downing Street 10, Parlament Velike Britanije, Službu za dijeljene komunikacije unutar Ureda kabineta, Program reforme državne službe, Ministarstvo za vanjske poslove i Commonwealth, Ministarstvo za obrazovanje, Službu za vladine nabavke, Ured za nacionalne statistike i Gradsko vijeće Westminstera. Posjete ovim tijelima uprave su se zasnivale na sagledavanju najboljih praksi i primjera uspješnog komuniciranja, poput strateškog planiranja komunikacijskih kampanja, saradnje sa zajednicama, građanima i interesnim grupama, saradnje s privatnim sektorom, racionalizaciji i dijeljenju resursa te izgradnji snažnih kapaciteta za komunikacije u javnoj upravi.

Posjeta je omogućila predstavnicama i predstavnicima bosanskohercegovačkih institucija uvid iz prve ruke u svakodnevni rad organizacija koje imaju dugu tradiciju i velik ugled u komuniciranju ne samo u Velikoj Britaniji nego i u svijetu čime su se kreirale brojne ideje za unapređenje komunikacija u javnoj upravi BiH a na čemu će ubuduće grupa za komunikacije unutar Programa jačanja javnih institucija intenzivno raditi.

Pored dijeljenja znanja, iskustava i praksi domaćini su velikodušno ponudili članovima grupe i brojne korisne kontakte, resurse i dokumente koji će u daljem radu svakog člana grupe ali i grupe u cjelini biti od izuzetne praktične vrijednosti.