Usvojen prvi akcioni plan za otvorenu vlast u BiH

Na sjednici održanoj 4. aprila 2019. Vijeće ministara BiH je usvojilo prvi akcioni plan za provedbu inicijative “Partnerstvo za otvorenu vlast” (Open Government Partnership, OGP) u Bosni i Hercegovini.

Akcioni plan Vijeća ministara BiH za provođenje inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast za period 2019 – 2021. izradile su institucije u suradnji s organizacijama civilnog društva i stručnu podršku njemačkog GIZ-a.

Riječ je o prvom Akcionom planu, nakon što je Bosna i Hercegovina 2014. godine službeno pristupila multilateralnoj globalnoj inicijativi za transparentnost i otvorenost rada tijela javne vlasti  Partnerstvo za otvorenu vlast.

Akcioni plan usmjeren je na jačanje integriteta institucija, efikasnije upravljanje javnim resursima, poboljšanje javnih usluga primjenom otvorenih podataka, povećanje transparentnosti institucija, te poboljšanje saradnje i veće učešće civilnog društva u kreiranju javnih politika.

Mjere iz Akcionog plana odnose se na proaktivnu objavu informacija na web- stranicama institucija BiH i ispunjavanje standarda proaktivne transparentnosti, otvorene podatke u području statistike i javnih nabavki, izgradnju web-platforme za izradu planova integriteta institucija BiH, izradu budžeta za građane te uspostavljanje efikasnih mehanizama saradnje sa civilnim društvom.

Izvor: Ured koordinatora za reformu javne uprave, www.parco.gov.ba

Predstavljena inicijativa Partnerstvo za otvorenu vlast

Partnerstvo za otvorenu vlast (Open Government Partnership), globalna inicijativa kojoj su se u skoro tri godine postojanja pridružile 63 države, predstavljena je u prvoj sedmici marta u Konjicu članovima Grupe za komunikacije i upravljanje znanjem u okviru projekta Jačanje javnih institucija (SPI). Suštinska ideja OGP inicijative je otvorenost podataka, odnosno javna dostupnost informacija u posjedu institucija, u skladu sa propisima i u formatu pogodnom za daljnju obradu i analizu. Da bi bili smatrani otvorenim, potrebno je da podaci na, primjerice web sajtovima institucija, zadovolje osam kriterija. Između ostalog, treba da su kompletni, pravovremeni, izvorni, nediskriminirajući i nezaštićeni licencama. OGP inicijativu i koncept otvorenosti podataka prezentovali su predstavnici Transparency International BiH, UG Zašto ne i Mediacentar, navodeći da je krajnji cilj izgradnja povjerenja građana u institucije vlasti. S tim u vezi razgovarano je o načinima saradnje institucija u Grupi za komunikacije i upravljanje znanjem i organizacija civilnog društva koje provode OGP aktivnosti.

Grupa je, takođe, principe OGP inicijative uvrstila u trogodišni plan aktivnosti u okviru SPI projekta kojeg provodi Njemačka organizacija za međunarodnu saradnju (GIZ). Grupu za komunikacije i upravljanje znanjem čine predstavnici Agencije za javne nabavke, Agencije za statistiku, Agencije za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje, Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta, Agencije za državnu službu BiH, Centralne banke, Direkcije za evropske integracije, Ureda koordinatora za reformu javne uprave i Ureda za razmatranje žalbi BiH.

Tekst preuzet sa stranice Direkcije za evropske integracije.