PODRŠKA RAZVOJU STRATEŠKOG PLANA AGENCIJE ZA RAZVOJ VISOKOG OBRAZOVANJA I OSIGURANJE KVALITETE

Predstavnice i predstavnici Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvalitete Bosne i Hercegovine su 1. i 2. oktobra 2013. u Tesliću učestvovali u radionici o strateškom planiranju na kojoj su aktivno radili na pripremi strateškog plana Agencije. Procesom strateškog planiranja Agencija će imati priliku analizirati svoju organizaciju, definisati svoje strateške smjernice rada i razvoja i izraditi operativne planove za provedbu aktivnosti u narednom petogodišnjem razdoblju.

Naglasak u ovom ciklusu strateškog planiranja je upravo bio definisanje strateških ciljeva, odnosno identifikacija ključnih pitanja i problema Agencije. Članicama i članovima radnog tima Agencije je kroz teorijski i praktičan rad predstavljena metodologija strateškog planiranja s osvrtom na definisane misije i vizije evropskih agencija za osiguranje kvalitete, a posebno takvih agencija iz regiona Jugoistočne Evrope. Na osnovu predstavljenog i uz podršku angažovanih stručnjakinja i stručnjaka članovi radnog tima su se usaglasili oko misije, vizije kao i vrijednosti Agencije.

U okviru teorijskog dijela definisanja strateških ciljeva polaznicama i polaznicima radionice su predstavljeni primjeri strateških ciljeva četiriju organizacija iz BiH, regije Zapadnog Balkana i šire Evrope. Iz predstavljenog polaznici su dobili jasan uvid u različite strukture hijerarhije ciljeva, ali i ideje koje mogu biti korisne u procesu utvrđivanja strateških ciljeva i programa. U praktičnom dijelu radionice polaznici su izradili prve nacrte strateških ciljeva iz oblasti osiguranja kvalitete, razvoja obrazovanja kao i ciljeva koje se odnose na samu Agenciju. Sljedeće aktivnosti na strateškom planiranju Agencije će biti izrada petogodišnjeg akcionog plana, sistema za monitoring i evaluaciju te definisanje indikatora rezultata.

Podrška Agenciji pri razvoju strateškog plana se ostvaruje u okviru Programa jačanja javnih institucija koji finansira Vlada SR Njemačke a u BiH provodi njemački GIZ. Glavni implementacioni partner u BiH je Ured koordinatora za reformu javne uprave.