PODRŠKA RAZVOJU STRATEŠKOG PLANA AGENCIJE ZA RAZVOJ VISOKOG OBRAZOVANJA I OSIGURANJE KVALITETE

Predstavnice i predstavnici Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvalitete Bosne i Hercegovine su 1. i 2. oktobra 2013. u Tesliću učestvovali u radionici o strateškom planiranju na kojoj su aktivno radili na pripremi strateškog plana Agencije. Procesom strateškog planiranja Agencija će imati priliku analizirati svoju organizaciju, definisati svoje strateške smjernice rada i razvoja i izraditi operativne planove za provedbu aktivnosti u narednom petogodišnjem razdoblju.

Naglasak u ovom ciklusu strateškog planiranja je upravo bio definisanje strateških ciljeva, odnosno identifikacija ključnih pitanja i problema Agencije. Članicama i članovima radnog tima Agencije je kroz teorijski i praktičan rad predstavljena metodologija strateškog planiranja s osvrtom na definisane misije i vizije evropskih agencija za osiguranje kvalitete, a posebno takvih agencija iz regiona Jugoistočne Evrope. Na osnovu predstavljenog i uz podršku angažovanih stručnjakinja i stručnjaka članovi radnog tima su se usaglasili oko misije, vizije kao i vrijednosti Agencije.

U okviru teorijskog dijela definisanja strateških ciljeva polaznicama i polaznicima radionice su predstavljeni primjeri strateških ciljeva četiriju organizacija iz BiH, regije Zapadnog Balkana i šire Evrope. Iz predstavljenog polaznici su dobili jasan uvid u različite strukture hijerarhije ciljeva, ali i ideje koje mogu biti korisne u procesu utvrđivanja strateških ciljeva i programa. U praktičnom dijelu radionice polaznici su izradili prve nacrte strateških ciljeva iz oblasti osiguranja kvalitete, razvoja obrazovanja kao i ciljeva koje se odnose na samu Agenciju. Sljedeće aktivnosti na strateškom planiranju Agencije će biti izrada petogodišnjeg akcionog plana, sistema za monitoring i evaluaciju te definisanje indikatora rezultata.

Podrška Agenciji pri razvoju strateškog plana se ostvaruje u okviru Programa jačanja javnih institucija koji finansira Vlada SR Njemačke a u BiH provodi njemački GIZ. Glavni implementacioni partner u BiH je Ured koordinatora za reformu javne uprave.

U TESLIĆU ODRŽANA RADIONICA O KOMUNIKACIJSKOM PLANIRANJU

Službenici koji se bave odnosima s javnošću i komunikacijama iz osam institucija BiH pohađali su 4. i 5. jula 2013. radionicu o komunikacijskom planiranju u Tesliću. Tom prilikom stekli su i unaprijedili teorijska znanja o integrisanom strateškom komuniciranju, o tome šta je sve potrebno uvrstiti u strategije i planove komunikacija, te koje je vrste kampanje preporučljivo koristiti ovisno o željenom ishodu. Radionica je takođe pružila znanja o tome kako se mjeri učinak komunikacijskih aktivnosti, odnosno povrat uloženih resursa u odnosu na postignute rezultate.

U praktičnom dijelu radionice službenici su izradili komunikacijski plan na studiji slučaja, od definisanja ciljeva komunikacije, preko segmentiranja javnosti i formulisanja ključnih poruka, do odabira komunikacijskih alata i izrade vremenskog plana. Posebna pažnja bila je usmjerena na to kako ostvariti komunikacijske planove u ograničenim budžetskim okvirima, kao i tipični PR u javnoj upravi, bez korištenja oglašivačkih alata i komunikacijskih potencijala kakvim raspolažu korporativna preduzeća.

Radionicu je u okviru Programa jačanja javnih institucija uz ekspertsku podršku omogućio GIZ, a prisustvovali su predstavnici Direkcije za evropske integracije, Agencije za statistiku, Agencije za državnu službu, Agencije za javne nabavke, Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta, Agencije za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje i Ureda koordinatora za reformu javne uprave u BiH.

Izvor: DEI.GOV.BA