Javne nabave i e-uprava

Na čemu radimo?

Zbog različitih razloga broj i nivo primjene sistema e-uprave i intenzitet mjera podrške neophodnih za pružanje pouzdanih usluga e-uprave su i dalje na relativno niskom nivou u Bosni i Hercegovini. Javne nabavke uopšte i usluge e-nabavki su oblasti u kojima institucionalni i pravni okvir pruža dovoljno potreba i prostora za pružanje tehničke pomoći.

Šta želimo da postignemo?

Unapređenje odgovornosti i transparentnosti javnih nabavki u Bosni i Hercegovini, te jačanje i razvoj novih usluga e-uprave, posebno onih zasnovanih na sistemima e-nabavke, spadaju među glavne ciljeve Programa. Pružanje podrške razvoju kapaciteta i pravnog okvira će dodatno da doprinese većem povjerenju u javne institucije.

Kako i sa kim radimo?

Naše ključne partnerske institucije u ovoj oblasti su Agencija za javne nabavke Bosne i Hercegovine i Ured za razmatranje žalbi.  Njihovi kapaciteti i usluge koje pružaju su u fokusu tehničke pomoći obezbijeđene putem Programa. Podrška različitim procesima obuke i razvoja zakonodavstva u širem kontekstu javnih nabavki u Bosni i Hercegovini, saradnja sa drugim javnim institucijama, akademskom zajednom i civilnim društvom takođe odražava naš pristup ovoj temi. Sve intervencije u oblasti javne nabavke su direktno povezane sa antikorupcijskim mjerama, kao jednim od prioritetnih pitanja Programa.

Neki naši dosadašnji rezultati i glavne aktivnosti

Implementiran uz tehničku podršku Programa, sistem elektronskih javnih nabavki jedan je od najvećih i najsloženijih sistema e-uprave u Bosni i Hercegovini sa preko 2.300 javnih institucija u ulozi stalnih korisnika. Dalji razvoj i kontinuirano jačanje individualnih i institucionalnih kapaciteta nastaviće se i u narednim godinama.