Unapređenje odgovornosti i transparentnosti

Na čemu radimo?

Unapređenje otvorenosti vlade, transparentnosti i građanskog učešća predstavljaju jednu od identifikovanih oblasti koje imaju direktan pozitivan uticaj na odgovornost vlasti, dobro upravljanje i na prevenciju korupcije. Jačanje komunikacija vlasti je neophodan preduslov za efikasno uključivanje građana, klijenata i ključnih aktera, kao i civilnog društva u cjelini.

Šta želimo da postignemo?

Naš cilj u ovoj oblasti Programa jeste unapređenje transparentnosti vlade, uključujući proaktivnu objavu informacija, ali i podsticanje efikasne saradnje vlasti s civilnim društvom. Nadalje, naš cilj je unaprijediti komunikacije vlasti na način koji povećava učešće javnosti.

Kako i sa kim radimo?

Napori u ovoj oblasti su direktno povezani sa inicijativama otvorena vlasti  i otvorenih podataka, kao i sa antikorupcijskim naporima. Iniciramo, savjetujemo i olakšavamo procese kreiranja politika, konsultacija, angažovanja građana i pružamo tehničku pomoć u izgradnji kapaciteta za otvoreniju i transparentniju vladu. Naši glavni partneri u ovoj oblasti su Ured koordinatora  za reformu javne uprave, Direkcija za evropske integracije i Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine. Blisko sarađujemo sa Ministarstvom pravde Bosne i Hercegovine, kao i sa drugim institucijama i organizacijama civilnog društva u zemlji.

Neki naši dosadašnji rezultati i glavne aktivnosti

Program je 2015. godine podržao saradnju vlasti i civilnog društva u sukreiranju Politike proaktivne transparentnosti u javnoj upravi u BiH, koja je zaživjela te prema istraživanju iz 2016. godine četiri partnerske institucije Programa su značajno povećale svoju transparentnost i postale vodeće institucije među svim institucijama na državnom nivou. Program je također pružao tehničku podršku razvoju komunikacijskih strategija, uspostavljanju komunikacije javnih institucija putem društvenih medija, savjetovao PARCO da preuzme ulogu u Partnerstvu za otvorenu vlast itd.