Planiranje i koordinacija u reformi javne uprave

Rad na tematskoj oblasti Planiranje i koordinacija u RJU i EU integracije je usmjeren na institucije koje igraju ključnu ulogu u provedbi reforme javne uprave i procesu EU integracija, odnosno Ured koordinatora za reformu javne uprave (PARCO) i Direkcija za evropske integracije (DEI). Cilj je ojačati kapacitete ovih institucija u njihovim naporima na koordinaciji procesa RJU, s ciljem da se u konačnici ispune traženi zahtjevi EU integracija.

Program jačanja javnih institucija (SPI) potpomaže profesionalni razvoj državnih službenika zaposlenih u gore navedenim partnerskim institucijama putem pružanja savjetodavnih usluga, vanjskih stručnih procesnih konsultacija i kurseva obuke. U slučaju PARCO-a to uključuje izgradnju kapaciteta i podučavanje, kako bi se ojačali kapaciteti za pripremu prijedloga za projekte i projektnih zadataka, upravljanje provedbom projekata i provođenje monitoringa i evaluacije reformskog procesa, kao i pojedinačnih projekata. SPI podržava DEI u smislu jačanja njegove uloge u procesu EU integracija, kroz pružanje savjetodavnih usluga vezanih za Instrument pretpristupne pomoći II, pripremu nacrta sektorskih planskih dokumenata, harmonizaciju bosanskohercegovačkog zakonodavstva sa pravnom stečevinom EU i drugim obavezama koje proističu iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Podrška se partnerskim institucijama pruža i kroz olakšavanje koordinacije sa donatorima i drugih procesa koji promoviraju horizontalnu i vertikalnu koordinaciju procesa RJU i EU integracija.

Saradnja sa partnerima u tematskoj oblasti Planiranje i koordinacija u RJU i EU integracije promovira ideje, preporuke i pozitivne prakse razvijene i testirane u drugim reformskim oblastima koje SPI podržava u ostale četiri tematske oblasti (Komunikacija i upravljanje znanjem, Upravljanje ljudskim potencijalima, Javne nabavke i elektronska uprava i Upravljanje kvalitetom) tako da se iste prošire kroz opću javnu upravu – ili putem mehanizma koordinacije unutar RJU (sedam nadzornih timova koji uključuju predstavnike svih nivoa vlasti) ili direktno preko odgovornih institucija koje su također partnerske institucije Programa, poput Agencije za državnu službu BiH i Agencije za javne nabavke BiH.