Razvoj politika i koordinacija

Na čemu radimo?

Strateško planiranje i upravljanje razvojem je u Bosni i Hercegovini djelomično smješteno na svakoj razini vlasti. Međutim, trenutni pristup nije usklađen u cijeloj zemlji i stoga ne ispunjava u cijelosti zahtjeve procesa integracija u Europsku uniju. Pored toga, uspostava sektorske koordinacije donatora je preduvjet za osiguravanje dodatne financijske i tehničke pomoći.

Što želimo postići?

Cilj je u ovoj oblasti našega rada poboljšanje harmonizacije procesa planiranja i razvoja te koordinacije prioriteta EU. Pored toga, ulažu se napori za unapređenje izrade strateških dokumenata na državnoj razini, kako bi bili ispunjeni uvjeti potrebni za apsorpciju IPA fondova (Instrument za pretpristupne pomoći). Ovo će doprinijeti pospješenju koordinacije procesa planiranja i usvajanje sveobuhvatnoga whole-of-country pristupa, kao što je to preporučeno u Principima javne uprave, koje je razvila SIGMA.

Kako i s kime radimo?

Ključne će institucije na državnoj razini dobiti potporu kako bi došlo do unapređenja horizontalne i vertikalne koordinacije procesa planiranja. Pored toga, ključni će akteri biti podržani u pružanju savjeta drugim institucijama u procesu reforme javne uprave kroz uspostavu koordinacije donatora u sektoru reforme javne uprave. Glavni partneri u ovoj oblasti našega rada su Ured koordinatora za reformu javne uprave, Direkcija za europske integracije, Direkcija za ekonomsko planiranje, Generalno tajništvo Vijeća ministara BiH, Ministarstvo pravde BiH, Ministarstvo financija i trezora BiH i drugi.

Neki naši dosadašnji rezultati i glavne aktivnosti

2016. godine provedena je procjena potreba koja je analizirala izazove u trenutnim strateškim planovima i razvojnim procesima na državnoj razini, što predstavlja temelj za daljnji rad i mjere izgradnje kapaciteta. Dodatni primjeri našega rada su organiziranje prvoga koordinacijskoga sastanka donatora u RJU sektoru te razvoj koncepta koordinacije donatora u RJU sektoru.