Upravljanje ljudskim potencijalima

Na čemu radimo?

Uprkos čvrstoj zakonskoj osnovi, zapošljavanje u državnoj službi zasnovano na zaslugama nije dovoljno obezbijeđeno u praksi. Postupci prijave su prekomjerno formalni na nekim nivoima, a kapaciteti komisija za izbor/provedbu konkursa nisu adekvatni. Sistem plata zasniva se na klasifikaciji radnih mjesta i naknadama, međutim nepristrasnost i koherentnost u javnoj službi u BiH nisu osigurani zbog različitih propisa o platama u institucijama na državnom nivou, na nivoima entiteta i Brčko distrikta.

Što želimo postići?

Cilj našeg rada u ovoj oblasti je poboljšanje transparentnosti i pravičnosti procesa zapošljavanja primjenom pristupa koji je zasnovan na kompetencijama u procesu zapošljavanja državnih službenika,  klasifikaciji radnih mjesta i ocjenjivanju osoblja. Pored toga, napori će biti uloženi kroz obuke, priručnike i druge modele u jačanju kapaciteta članova komisija za izbor i stručnjaka u oblasti ljudskih potencijala. Jačanje međuinstitucionalne saradnje, prijenos znanja i mobilnost trenera među upravnim nivoima predstavljaju još jedan fokus našeg rada u ovoj oblasti.

Kako i s kime radimo?

Ključne institucije na državnom i entitetskom nivou biće podržane kako bi se poboljšala njihova savjetodavna uloga prema drugim institucijama. Glavni partneri u saradnji su Agencija za državnu službu BiH, Agencija za državnu službu Republike Srpske, Agencija za državnu službu Federacije BiH i Služba državne uprave Brčko distrikta, Ministarstvo pravde, Ministarstvo finansija i trezora BiH.

Neki naši dosadašnji rezultati i glavne aktivnosti

Pravilnik za intervjue zasnovane na kompetencijama usvojilo je Vijeća ministara BiH u julu 2016. godine, a Zajednički okvir politike za upravljanje ljudskim resursima u strukturama državne uprave Bosne i Hercegovine u junu 2017. Od januara 2017. godine, preko 160 članova odbora za zapošljavanje učestvovali su u dvodnevnim obukama o zapošljavanju zasnovanom na kompetencijama koje je provela Agencija za državnu službu BiH a podržao Program. Finaliziran je online sistem za prijave ADS BiH a pilot faza će započeti 2018. godine. Radne grupe za analize radnih mjesta zasnovanih na kompetencijama, trebaju biti uspostavljene i obučene za rad 2018. godine.